Accés a Centres de Dia de la Generalitat

L'assignació d'un centre de dia es duu a terme a través del Programa individual d'atenció (PIA), que realitzen els serveis socials públics i que determina les modalitats d'intervenció més adients a les necessitats de les persones en situació de dependència pel que fa als serveis i les prestacions econòmiques previstes a la resolució pel seu grau i nivell.

El centre de dia és un servei d'acolliment diürn que complementa l'atenció pròpia de l'entorn familiar, amb els objectius d'afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal i social, mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies en l'atenció a les persones grans dependents.

Quan?

Tot l'any

Què necessito?

. Sol·licitud
. La que calgui en funció de l'entrevista al centre d'atenció primària.

La sol·licitud es pot fer per mitjà dels centres de serveis socials d'atenció primària Centres d'Atenció Primària Sociosanitària i barris de referència

Més informació

Què ofereix ?
- Acolliment i convivència.
- Manutenció.
- Atenció personal en les activitats de la vida diària.
- Higiene personal. Readaptació funcional y social.
- Recuperació dels hàbits d'autonomia.
- Suport personal, social i familiar.
- Seguiment i prevenció de les alteracions de la salut.
- Les altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent.

L'atenció és sociosanitària, depenent de personal especialitzat.

El cost de la plaça pot estar subvencionat en funció de l'estudi dels recursos econòmics de la persona i família.

Com accedir-hi ?

La sol·licitud es pot fer per mitjà dels centres de serveis socials d'atenció primària

Centres d'Atenció Primària Sociosanitària i barris de referència

Quina documentació es necessita ?

La que calgui en funció de l'entrevista al centre d'atenció primària.

Imprimeix