Permís d'armes d'aire comprimit i ludico-esportives

Sol·licitud de tramitació de la targeta per a ús i tinença d'armes de 4a. categoria:

- Targeta d'armes tipus A: Carabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició i revòlvers de doble acció, accionades per aire o gas comprimit no assimilades a escopetes. Te un període de vigència de 5 anys.

- Targeta d'armes tipus B: Carabines i pistoles, d'ànima llisa o ratllada, i d'un sol tret i revòlvers d'acció simple, accionades per aire o gas comprimit no assimilades a escopetes. Te una vigència permanent.

presencial  Presencial

Quan?

Tot l'any.

Què necessito?

- Fotocòpia compulsada del DNI, passaport o targeta de residència, o bé original i còpia, per a ser compulsada pel registre de l'Ajuntament.
- Informe d'aptituds psicofísiques (original).
- Fotocòpia compulsada de la factura de compra de l'arma on consti de forma detallada la marca, model, calibre i número de sèrie, fent constar si és de la categoria 4.1 o 4.2., o bé original i còpia, per a ser compulsada pel registre de l'Ajuntament.
- Imprès Targeta d'Armes (per triplicat el groc i per duplicat el blanc), que es pot adquirir als estancs o a les armeries.
- En el cas que la sololicitud sigui per una arma de "airsoft" o "paintball", i aquesta no tingui el número de sèrie d'acord amb la normativa vigent, la persona interessada, haurà de portar l'arma a una armeria autoritzada, a fi d'encunyar a la mateixa un número de sèrie autoritzat. L'armeria expedirà un document justificatiu, que s'haurà d'adjuntar amb aquesta sololicitud, on constarà la marca, model, calibre, número de sèrie encunyat, i si la mateixa és de la categoria 4.1 o 4.2. (original).
- Certificat o fotocòpia compulsada del sistema d'acondicionament de l'arma.

Requisits:

- Que no estigui inculpada ni condemnada en cap procediment jurisdiccional penal o civil en matèria de responsabilitat civil per a l'ús d'armes.
- Que no estigui sancionada administrativament en matèria d'armes ni per incompliment de normes i ordenances de convivència ciutadana.
- Que acrediti tenir els 14 anys complerts, en el cas de la targeta tipus A.

Temps de resposta: 3 mesos a comptar de la recollida de tota la documentació necessària per realitzar el tràmit.
S'avisa telefònicament per passar a recollir el permís per la prefectura de la Policia Municipal.

Documents i enllaços relacionats

ENLLAÇOS RELACIONATS:

Text de l'Ordenança Fiscal 3.02

Més informació

Documentació que es lliura:
- Comprovant de presentació de la sol·licitud .
- Rebut de pagament de la taxa d'expedició.
- Llicència d'armes, vàlida per:
. Targeta A 4.1 té una vigència de cinc anys
. Targeta B 4.2 té una vigència permanent
- Targeta d'armes.

Una vegada concedida la llicència, cal recollir la targeta d'armes a les dependències de la Policia Municipal de 9 a 14 hores.

TAXA D'ADMINISTRACIÓ PELS DOCUMENTS QUE EXPEDEIXI O EN ELS QUALS INTERVINGUIN L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL O LES AUTORITATS MUNICIPALS A INSTÀNCIES DE LA PART INTERESSADA (SEGELL MUNICIPAL)

TRAMITAR

Presencial

Imprimeix