Permís d'abocament

Prèviament a la tramitació del Permís d'Abocament, és condició indispensable la construcció d'una arqueta de presa de mostres i aforament, tal com estableix l'annex IV sobre els models d'arqueta tipus pel control d'efluents industrials de l'ordenança. Ha de ternir fàcil accés, lliure de qualsevol interferència i localitzable aigües avall abans de la connexió al clavegueram municipal, i si és possible, fora de la propietat. A més a més, ha de comptar amb la possibilitat d'instal.lar un abocador o qualsevol altre sistema d'aforament, que permeti una determinació exacta del cabal.

presencial  Presencial

Què necessito?

-Sol.licitud per a l'obtenció del permís d'abocament per duplicat
-Última Declaració d'Ús i la contaminació de l'aigua (DUCA)
-Últim Cànon de l'aigua
-Última Declaració anual de residus
-Fitxes d'acceptació i fulls de seguiment dels residus de tipus líquid i residus d'oli.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

Ho han de sol.licitar:
-Totes les activitats que tinguin un consum anual igual o superior a 6.000 m3.
-La resta d'activitats que produeixin aigües assimilables a industrials, sempre que no estiguin considerades com a activitats amb aigües residuals domèstiques o aigües residuals assimilables a domèstiques.
-Totes les activitats que amb independènica del seu cabal figurin a la relació següent:Activitats incloses a la divisió 05.02 de la secció Bi les seccions C,D,E, de la classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-93)
Casos específics que també han de sol.liictar permís d'abocament:
-Tallers mecànics que efectuïn rentat de cotxes
-Tallers mecànics amb cabines de pintura (processos per cortina d'aigua o per filtració en sec)
-Altres activitats que l'ajuntament de Sabadell considerioportu.

TRAMITAR

Presencial

Imprimeix