Adjudicació de parcel·les als horts de titularitat municipal (Can Roqueta)

Adjudicació de parcel·les 2, 3, 5 i 8 de l'horta municipal de Can Roqueta

presencial  Presencial

Quan?

2018: del 27 de juny al 27 de juliol (ambdós inclosos).

Què necessito?

Per participar en la convocatòria cal formalitzar la sol·licitud conforme l’annex núm. 3 de l’Ordenança municipal reguladora dels horts al terme municipal de Sabadell i adjuntar la documentació següent:
- Fotocòpia dels Estatuts vigents de l’entitat, degudament registrats d’acord amb la normativa d’aplicació o declaració que aquests obren el poder de l’Ajuntament de Sabadell, indicant la referència de l’expedient.
- Projecte de gestió que inclogui els objectius pedagògics, terapèutics i/o socials, per a la formació i divulgació del treball de l’hort, així com la proposta de gestió sostenible dels recursos utilitzats i dels residus generats, d’acord amb l’annex 4 de l’Ordenança.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

TAXA PER LA UTILITZACIÓ DELS HORTS MUNICIPALS

Les entitats i associacions que resultin adjudicatàries resten obligades a :
· Dipositar una fiança de 100,00 €, que han d’ingressar a la Tresoreria Municipal, com a requisit previ al lliurament de la parcel·la i subscripció de la formalització de l’adjudicació en un termini de 15 dies des de la notificació de l’adjudicació de la llicència.
· Satisfer la taxa establerta per les ordenances fiscals i reguladores dels preus públics en concepte d’utilització privativa del domini públic, que es meritarà anualment durant la vigència de la llicència.

Les entitats i associacions que no resultin adjudicatàries d’una parcel·la d’hort, tot i i que s’hagin admès les seves sol·licituds, passaran a forma part d’una única llista d’espera en ordre ascendent a partir de la valoració dels projectes per part de la Comissió de valoració en previsió de cobrir possibles vacants que es puguin produir en les diverses parcel·les del mateix hort. Aquesta llista d’espera estarà en vigor fins a l’obertura d’un nou procediment administratiu d’atorgament de llicències.

TRAMITAR

Correu

Presencial

 • Registre de Sant Oleguer. Districte 1
 • Adreça: c. de Sol i Padrís, 93
  Horari: Dimarts i dijous de 10 a 13 h
 • Sabadell Atenció Ciutadana d'Urbanisme
 • Adreça: c. del Sol, 1 3r
  Horari: dl.-dv.: de 9 a 14 h tot l'any inclòs l'agost
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Central Despatx LLuch
 • Adreça: c. de la Indústria, 10
  Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 8:30 a 15.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimarts i dijous de 8.30 a 19.00 h. En la franja de 15 a 19h, la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Nord
 • Adreça: c. d' Arousa, 2
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Sud
 • Adreça: pl. de Castelao, 1
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Est
 • Adreça: pl. de Montcortès, 1
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Oest
 • Adreça: c. de Sant Isidor, 45
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.

Imprimeix