Bonificació per a vehicles de més de 25 anys d'antiguitat

Es sol·licita una bonificació (25%, 50% i 75%) pels vehicles d'igual o més de 25 anys d'antiguitat.La bonificació pot ser del 100% per als vehicles amb una antiguitat igual o superior als 30 anys i que tinguin la consideració de clàssics.

Per a la bonificació del 100%: Tot i que fins a l’exercici 2018 s'exigia una antiguitat de 25 anys, a partir de l’exercici 2019 amb el Reial Decret 920/2017, de 23 d’octubre, que modifica el Reglament de Vehicles Històrics, per tenir aquesta consideració de clàssics cal que tinguin una antiguitat mínima de 30 anys.
No cal sol·licitar cada any la bonificació. Un cop s'ha concedit per primera vegada, l'ajuntament l'aplicarà d'ofici per als anys successius.
Es pot sol·licitar la bonificació del 100% d'aquells vehicles amb matrícula històrica H-000-B, segons article 2n.d).c. de la Ordenança.

presencial  Presencial

Quan?

Si es sol·licita en període voluntari queda bonificat per l'any en curs. Tot l'any amb efectes a l'exercici següent.

Què necessito?

- Sol·licitud o còpia signada del tràmit de derivació (feta pel titular o representant autoritzat)
- Fotocòpia del Permís de Circulació
- Fotocòpia de la Fitxa Tècnica del vehicle
- Per a la bonificació del 100%, certificat emès per una entitat inscrita al Registre de Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, acreditant que el vehicle té la consideració de clàssic i pòlissa completa de l'assegurança per a vehicles clàssics i declaració responsable, en el model que facilitarà l'Ajuntament, en la qual l'interessat manifesti que el vehicle disposa d'una assegurança específica per a vehicles clàssics o històrics.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

S'aplicarà la bonificació al vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de la seva fabricació i d'acord amb el detall següent:

Anys d'antiguitat Bonificació
Igual o superior als 25 anys 25%
Igual o superior als 35 anys 50%
Igual o superior als 45 anys 75%
Igual o superior als 30 anys i consideració de vehicle clàssic 100%


Per a la bonificació del 100% el titular ha de tenir un altre vehicle de la mateixa classificació que tributi a Sabadell i que no estigui gaudint de la bonificació del 100% per ser vehicle clàssic.
La bonificació s'aplicarà a un màxim de 5 vehicles llevat quan el titular justifiqui documentalment que la finalitat de la tinença dels vehicles obeeix a un interès o utilitat general, cultural, social o històric i que la mateixa no té ànim lucratiu.

ORDENANÇA FISCAL 2.3

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

TRAMITAR

Correu

Fax

Presencial

 • Sabadell Atenció Ciutadana. Central Despatx LLuch
 • Adreça: c. de la Indústria, 10
  Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 8:30 a 15.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimarts i dijous de 8.30 a 19.00 h. En la franja de 15 a 19h, la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Est
 • Adreça: pl. de Montcortès, 1
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Sud
 • Adreça: pl. de Castelao, 1
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Oest
 • Adreça: c. de Sant Isidor, 45
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Nord
 • Adreça: c. d' Arousa, 2
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.

Imprimeix