Homologació o renovació d'empreses de contenidors i sacs d'obres

Concedir a les empreses autoritzades el reconeixement en quant a la seva idoneïtat per procedir a la recollida de runes i altres materials de la construcció, mitjançant la instal·lació de sacs i contenidors a les vies públiques del terme municipal de la ciutat.

Les homologacions hauran de ser renovades anualment. Qualsevol variació que es produeixi en relació a la documentació presentada, s'haurà de notificar a l'Ajuntament, a la vegada que s'haurà de justificar documentalment. L'homologació resta condicionada al dipòsit d'una fiança de 900 € i afecta al compliment de les obligacions establertes a l'Ordenança Municipal Reguladora de la Instal·lació, el Dipòsit i la Retirada de Contenidors de Terra i Runa a la Via Pública.

Quan?

Amb un termini d'antel·lació de quinze dies

Què necessito?

- Sol·licitud a la qual es faci constar les dades del sol·licitant.
- Fotocòpia de constitució de la societat, degudament inscrita al registre Mercantil.
- Fotocòpia dels poders del representant legal de l'empresa, degudament inscrit al Registre Mercantil.
- Fotocòpia del DNI del representant legal de l'empresa.
- Fitxa tècnica del contenidor.
- Certificat d'homologació de fabricació dels sacs de runa.
- Declaració responsable.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

De conformitat amb l'article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, la persona interesada resta assabentada que el termini màxim de resolució i notificació del procediment per a l'ocupació de la via pública és de tres mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament i que el sentit del silenci administratiu és desestimatori.

TRAMITAR

Correu

Presencial

Sabadell disposa de 5 oficines d'atenció ciutadana on pots gestionar els teus tràmits presencialment.
A les oficines es donen números per ser atesos fins a 15 minuts abans del tancament de l'oficina (excepte per Registre).
Es preferible demanar cita prèvia (citaprevia.sabadell.cat) per estalviar-se demanar número i fer cua!

Imprimeix