Autoliquidació taxa Inici Activitat: Autorització ambiental (informe municipal) amb increment

Taxa que es paga per sol·licitar una autorització ambiental (informe municipal) amb increment (segons s'indica a l'article 6è. 20 de l'OOFF 3.10)

presencial  Presencial

Quan?

Tot l'any

Què necessito?

El pagament d'aquesta autoliquidació es podrà efectuar de les següents maneres:
.A l'Agència Tributària de Sabadell-Oficina d'Atenció Tributària al c. Indústria núm. 10.
.A qualsevol banc o caixa amb oficina a Sabadell
.En els caixers automàtics amb lector de codis de barres (de qualsevol banc o caixa amb oficina a Sabadell).
.Mitjançant la targeta 4B en qualsevol caixer de la xarxa TELEBANCO 4B
.Mitjançant targeta de dèbit o de crèdit (Registre de Promoció Econòmica).
.Per internet a www.sabadell.cat

Documents i enllaços relacionats

ENLLAÇOS RELACIONATS:

Text de l'Ordenança Fiscal 3.10

Més informació

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.10

Taxa per la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions.

Article 6è.- Quotes tributàries

18. En el cas que els serveis municipals comprovin fefaentment que les activitats s’hagin iniciat amb anterioritat a la sol·licitud de la llicència, comunicació prèvia o canvi de titularitat o
declaració responsable, la quota s’incrementarà en un 20% ( 496,50€)
En el cas que la sol·licitud de llicència, comunicació prèvia o canvi de titularitat o declaració responsable sigui conseqüència d’un procediment sancionador, o de disciplina d’activitats, la
quota tributària corresponent s’incrementarà en un 50% (620,62€)
Aquests increments s’estableixen en raó al tràmit addicional de legalització que comporta la llicència, comunicació prèvia o canvi de titularitat o declaració responsable, sense perjudici de
les sancions que en el seu cas correspongui i independentment del titular que figuri a l’expedient sempre que es tracti de la mateixa activitat.

TRAMITAR

Presencial

Imprimeix