Autoliquidació taxa Inici Activitat: Comunicació prèvia d'obertura d'activitat recreativa amb increment

Taxa que es paga al fer una comunicació d'una activitat recreativa amb increment (segons s'indica a l'article 6è. 20 de l'OOFF 3.10)

presencial  Presencial

Quan?

Tot l'any

Què necessito?

El pagament d'aquesta autoliquidació es podrà efectuar de les següents maneres:
.A l'Agència Tributària de Sabadell-Oficina d'Atenció Tributària al c. Indústria núm. 10.
.A qualsevol banc o caixa amb oficina a Sabadell
.En els caixers automàtics amb lector de codis de barres (de qualsevol banc o caixa amb oficina a Sabadell).
.Mitjançant la targeta 4B en qualsevol caixer de la xarxa TELEBANCO 4B
.Mitjançant targeta de dèbit o de crèdit (Registre de Promoció Econòmica).
.Per internet a www.sabadell.cat

Documents i enllaços relacionats

Més informació

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.10

Taxa per la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions.

Article 6è.- Quotes tributàries

18. En el cas que els serveis municipals comprovin fefaentment que les activitats s’hagin iniciat amb anterioritat a la sol·licitud de la llicència, comunicació prèvia o canvi de titularitat o
declaració responsable, la quota s’incrementarà en un 20%: 1495,86€
En el cas que la sol·licitud de llicència, comunicació prèvia o canvi de titularitat o declaració responsable sigui conseqüència d’un procediment sancionador, o de disciplina d’activitats, la
quota tributària corresponent s’incrementarà en un 50%: 1869,825€
Aquests increments s’estableixen en raó al tràmit addicional de legalització que comporta la llicència, comunicació prèvia o canvi de titularitat o declaració responsable, sense perjudici de
les sancions que en el seu cas correspongui i independentment del titular que figuri a l’expedient sempre que es tracti de la mateixa activitat.

TRAMITAR

En línia

Presencial

Imprimeix