Actes jurídics de revisió en via administrativa

Àmbit: Normativa, acords i actes jurídics
Capítol: Actes jurídics i administratius
Descripció: Actes que hagin estat objecte d'un procediment de revisió d'ofici en via administrativa, i Actes de declaració de lesivitat.
Fonts:Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1g
Etiquetes:revisió d'ofici, revisión de oficio, actes administratius, actos administrativos

Descàrregues

Inici del procediment de revisió d'ofici dels actes administratius relatius a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, situada al carrer Batllevell 18-carrer Vilarrúbies 151, de Sabadell. Acta del PLE de l'Ajuntament de Sabadell. Data 29/09/2016 . Veu
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Inici del procediment de revisió d'ofici del contracte de gestió del servei públic de neteja de l'espai públic, recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i deixalleries del municipi de Sabadell. Ordre del dia del PLE de l'Ajuntament de Sabadell
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Declaració de caducitat del procediment de revisió d'ofici de diversos actes relatius a la finca de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, incoat per acord del Ple de 26 de novembre de 2015. Ordre del dia PLE 26 de juny de 2017. Veure punt 10
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Inici del procediment de revisió d'ofici de diversos actes relatius a la finca de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Acta de Ple de 26 de juny de 2017. Veure punt 11
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Declaració de nul·litat d'actuacions de terminació convencional de l'autorització demanial de l'ús parcial i a precari de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica