Les retribucions percebudes pels alts càrrecs de de l'Ajuntament i dels màxims responsables de les entitats participades pel mateix.

Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament
Fonts:Transparència i Organització
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1b
INFOPARTICIPA 27; ITA 7

Descàrregues

Personal eventual: Informació sobre el seu perfil i dades biogràfiques, característiques, funcions i retribucions
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica