Contractes (no menors) realitzats, amb indicació de l'objecte, l'import, el procediment utilitzat, el nombre de licitadors participants en cada un, els adjudicataris, i altres característiques

Àmbit: Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis
Capítol: Contractacions
Fonts:Secretaria General / Ajuntament de Sabadell
Serveis Municipals-T1
Transparència i Organització
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1b; 13.1d
INFOPARTICIPA 30; ITA 48

Descàrregues

La contractació municipal. Les licitacions de contractes. Es poden consultar al Perfil contractant, amb els Plecs, projectes, criteris, etc
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica