La relació detallada de subvencions i ajudes públiques concedides per l'Ajuntament, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.

Àmbit: Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis
Capítol: Convenis, encàrrecs de gestió i subvencions
Fonts:Transparència i Organització
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 15.1b; 15.1d
ITA 56

Descàrregues

Subvencions atorgades a l'exercici de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Anual
Subvencions atorgades a l'exercici de 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Anual
Subvencions, ajuts i premis
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica