Plecs de Clàusules generals

Àmbit: Normativa, acords i actes jurídics
Capítol: Normes i reglaments
Descripció: Aplicables als contractes de consultoria i assistència, de serveis i subministraments, a altres contractes administratius (gestió de serveis públics i contractes administratius especials) i als privats.
Fonts:Secretaria General / Ajuntament de Sabadell
Transparència i Organització
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1a
Etiquetes:contractació, contractació pública, contractes públlics, contratación, contratos públicos, modelos, models, instrucciones, instruccions, Plecs de condicions, Pliegos de condiciones

Descàrregues

Plecs i models de documents
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica