El marc pressupostari

Per mitjà de decret d'alcaldia de 7 de març del 2016, l’Ajuntament de Sabadell va aprovar el marc pressupostari 2017-2019, elaborat en compliment de l’article 29 de la LO2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. El marc aprovat és la referència pressupostària per als tres anys següents i ha de servir com a base en la futura elaboració d’uns pressupostos anuals coherents amb els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic.