PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

Suspensió de procediments i suspensió de llicències en les qualificacions urbanístiques on s'admet l'ús específic de serveis urbans (EP-125)

Publicat en data 4 de juliol de 2018 fins al termini d'un any

 • SUSPENDRE per termini d'UN ANY, de conformitat amb l'article 73.1 i 74.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, en les qualificacions urbanístiques residencials, industrials, terciàries i equipaments de serveis urbans on s'admet aquest l'ús específic de serveis urbans, i en concret en les següents:

  Sistemes urbanístics
  C-0 Serveis urbans /c-0 Serveis urbans

  Zones
  1-2 Zona residencial en nucli antic amb terciari (ús compatible)
  1-3 Zona residencial d'eixample
  1-4 Zona residencial d'eixample amb terciari
  1-5 Zona residencial d'eixample amb tallers
  1-6 Zona residencial suburbana entre mitgeres
  1-7 Zona residencial en illes pati
  1-8 Zona residencial en volumetries especials
  1-9 Zona residencial en volumetries especials amb terciari

  2-1 Zona residencial en conjunts amb espais oberts d'ús públic
  2-2 Zona residencial en conjunts amb espais oberts
  2-3 Zona residencial en volumetries de front

  1E1 Subzona residencial habitatge protegit públic (PP-4)

  4-2 Zona terciària en edificacions d'interès patrimonial (MPG-5)
  4E1 Zona industrial (PP-4)

  5-1 Zona industrial d'eixample amb terciari
  5-2 Zona residencial d'eixample (Subzones 5-2a i 5-2b)
  5-3 Zona residencial en illes tancades (Subzona 5-3d)

  6-1 Zona industrial del Ripoll

  6F Zona industrial amb espais oberts (PP-6)

  La tramitació de figures de planejament derivat per la assignació de l'ús de serveis urbans amb la finalitat d'establir activitats de serveis funeraris i o de crematori, així com l'atorgament de llicències d'edificació, reforma i rehabilitació de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes relacionades amb aquestes activitats.

  L'àmbit de suspensió queda representat gràficament en el plànol SLL que acompanya com annex aquesta resolució.

  S'exclouen expressament determinades illes de la subzona industrial 5-2a del polígon del sud-oest.

  ÀMBIT DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES

 • La documentació facilitada referent a les figures de planejament en exposició pública és un extracte de la documentació oficial. La documentació completa és consultable a la Unitat de Registre i Informació Urbanística, carrer del Sol num.1, 3ra. planta (Horari de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres)