13
Octubre
2017

El Pla Local de Joventut actualitza i renova les polítiques que s’impulsaran en aquest àmbit a Sabadell fins al 2020

Preveu un total de 77 actuacions arreu de la ciutat

L’Ajuntament de Sabadell ha elaborat el Pla Local de Joventut, un renovat i actualitzat que guiarà les polítiques de joventut a la ciutat els propers anys. Dimecres, amb la seva aprovació al Ple Municipal, es va donar llum verda al document de planificació estratègica en aquest àmbit fins al 2020.

Elaborat de forma participativa, el Pla es divideix en tres eixos: Acompanyament, Territori i Comunicació i preveu un total de 77 actuacions arreu de la ciutat. Consolidar els serveis de joventut com a punt de referència i assessorament a la població jove, l’impuls de recursos i serveis als barris que en tenen menys i el foment de la participació i de la comunicació amb aquest col·lectiu són algunes de les actuacions previstes

El document, impulsat per l’Ajuntament en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, l’ha confeccionat la Fundació Ferrer i Guàrdia. Els objectius són conèixer la realitat juvenil de Sabadell i detectar-ne les necessitats; endreçar tots els serveis, programes i accions adreçats als joves, fomentant la seva participació; i millorar la intervenció per donar resposta a les mancances existents, amb els recursos disponibles.

La participació ha estat un dels trets que ha marcat l’elaboració del Pla Local. Al procés de configuració del document, i a través de diferents mecanismes, hi han pres part un total de 843 persones.

El resultat final és un document que inclou una diagnosi on s’analitza tant la realitat juvenil com les polítiques adreçades a aquest col·lectiu i on es defineixen objectius i línies d’actuació. També s’estableixen serveis, programes i accions que faran possible assolir els objectius, es preveuen els recursos necessaris, es programen les actuacions i s’estableix un sistema d’avaluació de resultats.

Tal com ha explicat la regidora de Drets Civils i Gènere, Míriam Ferràndiz, “el Pla Local de Joventut és el document que recull les línies estratègiques, els projectes i les actuacions concretes que conformaran les polítiques de joventut al llarg dels pròxims anys”. La regidora ha destacat la participació de joves en la seva elaboració. Per això, a banda de l’enquesta també s’han organitzat diverses sessions de participació per poder rebre de primera mà les seves opinions, reflexions, demandes i necessitats.

Per facilitar el seu desplegament, s’han previst diferents mecanismes d’avaluació i seguiment, entre els quals la recollida de dades qualitatives i quantitatives, l’elaboració d’una memòria anual i la constitució de comissions i grups de treball relacionats amb el desenvolupament de les actuacions.

77 accions

Les 77 accions incloses als 3 eixos d’actuació (Acompanyament, Territori i Comunicació) abracen diversos camps, entre els quals la formació, l’ocupació, la salut, l’habitatge, la participació, l’associacionisme, la cultura, la cohesió, el lleure, la comunicació i la transparència.

En l’àmbit de l’Acompanyament, s’estableix com a objectiu global consolidar els serveis de joventut com a punt de referència, orientació i assessorament a la joventut, a través d’una atenció més personalitzada. Es potencien la importància de l’Oficina Jove, el foment del treball transversal i el desenvolupament d’un protocol de derivacions efectiu, que impliqui àrees i serveis municipals en l’orientació i assessorament. També destaca la incidència amb els joves en situació de més dificultat, entre altres.

Pel que fa al Territori, s’aposta per la descentralització dels recursos, fomentant la participació i l’oferta de lleure i cultura, especialment als barris on els recursos de Joventut tenen menor presència. Així, es proposa consolidar el treball coordinat entre les àrees municipals per abordar necessitats transversals, posar en comú experiències o recursos de descentralització territorial, impulsar noves propostes d’oci i cultura, reformular els espais i equipaments destinats a joves adequant-los a les necessitats actuals i ampliar i consolidar espais de participació.

Per últim, en Comunicació, es vetllarà per una comunicació fluïda i efectiva entre l’administració i la població jove. Això es farà amb accions com l’adaptació de les eines digitals, nous canals d’informació i fomentant el paper del propi jove com a intermediari, entre altres mesures.

 

Categories Joves Tags joventut, Pla Local de Joventut