11
Agost
2016

Obert el termini per sol·licitar parades, locals comercials, magatzems i aparcaments a diferents mercats

L’Ajuntament impulsa el comerç de la ciutat amb incentius per dinamitzar els mercats Central, de la Creu Alta i de Torre-romeu

Obert el termini per sol·licitar parades, locals comercials, magatzems i aparcaments a diferents mercats

Tal com planteja el Pla de Mandat 2016-2019 de Sabadell, l’impuls i la promoció del comerç de la ciutat és un dels reptes del Govern municipal, perquè significa una font de riquesa i de dinamització econòmica. L’objectiu és tenir un comerç de qualitat, un comerç i serveis adaptats a les necessitats, un comerç pròxim al ciutadà, un comerç competitiu, generador de llocs de treball i riquesa i un comerç vertebrador de la ciutat i el territori.

En aquest sentit, el comerç és un motor econòmic, creador de llocs de treball, generador i impulsor de PIME i d’emprenedoria. Per això, els mercats municipals en són peces clau i la seva activació és imprescindible per avançar envers una ciutat comercialment dinàmica i atraient.

Amb aquesta voluntat, l’Ajuntament ha iniciat el procediment per adjudicar els espais que a hores d’ara continuaven vacants de titularitat als mercats municipals de Sabadell: Mercat Central, Mercat de la Creu Alta i Mercat de Torre-romeu. Els espais objecte de concurs són: 16 parades del Mercat Central, 10 places d’aparcament del Mercat Central, 17 parades del Mercat de la Creu Alta, 6 magatzems del Mercat de la Creu Alta i 1 local del Mercat de Torre-romeu.

Per afavorir l’activació dels mercats municipals, el plec planteja una rebaixa en el preu mínim per a la concessió respecte al darrer concurs, com també s’han definit els tipus d’activitats comercials que els licitadors han de proposar per a cadascuna de les parades subjectes a concessió, amb la finalitat d’assegurar una major diversificació i evitar la sobrerepresentació d’altres ja existents en els mercats.

No obstant això, i amb la finalitat de consolidar activitats comercials que ja són presents en els mercats i que funcionen, entre els criteris de valoració de les ofertes s’ha fixat l’atorgament de 10 punts en el cas que es tracti d’ampliació de parades existents, a part de la bonificació d’un 25% sobre el preu de licitació.

I és que per tal del promoure l’activitat econòmica de determinats col·lectius i la seva inclusió en el mercat laboral, s’han establert bonificacions del 25% sobre el preu d’adjudicació a emprenedors (amb un informe previ raonat i favorable del departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sabadell, segons els criteris que oportunament aprovi la corporació, a partir de les propostes del Pacte Local per l’Ocupació); aturats amb capitalització de l’atur; persones més grans de 50 anys; joves menors de 25 anys, i paradistes que actualment tinguin una parada i vulguin fer una ampliació amb una parada contigua. En el supòsit que es donin més d’una d’aquestes condicions, únicament s’aplicarà una bonificació del 25%.

La durada de la concessió pot tenir caràcter optatiu. Les persones que demanin la licitació poden proposar una durada de la concessió de 10 anys o bé de 15, 20 o 25 anys, en funció del mercat. La durada proposada serà un dels criteris de valoració de les proposicions.

El període de presentació d’ofertes per ser adjudicatari es preveu per al mes de setembre, un cop publicada la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, així com al perfil del contractant de l’Ajuntament de Sabadell.

Marisol Martínez, regidora de Comerç, ha declarat que

en el moment en què ens trobem s’han de trobar fórmules que, d’una banda, fomentin el comerç de proximitat i, d’altra banda, siguin una opció laboral per a col·lectius que tenen dificultats per incorporar-se en altres feines.