• Pagament de Tributs municipals

    Logo Ajuntament

    Pagament Tributs

Beneficis fiscals

Exempcions o bonificacions

Exempcions o bonificacions

Les ordenances fiscals contenen diferents beneficis fiscals, ja siguin exempcions o bonificacions en el pagament dels diferents tributs i preus públics. Consulteu les diferents ordenances fiscals per veure els seus beneficis.

Us destaquem alguns dels beneficis fiscals dels principals tributs municipals:

 

Impost sobre Béns Immobles (IBI)

Famílies nombroses: bonificació per l’habitatge familiar d’entre el 10% i el 75%, en funció del seu valor cadastral i de la renda familiar.

Habitatges on s’instal·lin sistemes per l’aprofitament de l’energia solar: bonificació de fins al 50% de la quota, sempre que no sigui d’obligat compliment.

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Els vehicles elèctrics i els híbrids amb emissions de CO2/km inferiors a 120 g estan bonificats amb un 75%.

Els vehicles híbrids amb emissions de CO2/km entre 120 i 149 gr es poden acollir a una bonificació del 50%.

Els vehicles bi o tri-combustibles de gas natural o gasos liquats del petroli amb unes emissions de CO2/km inferiors a 150 g tenen una bonificació del 50%.

Els turismes de benzina amb emissions inferiors a 95 g de CO2/km poden gaudir deles següents bonificacions: 25% el primer any, un 20% el segon, un 15% el tercer i un 10% el quart any.

Taxa de Residus

A partir d’aquest any el titular de la taxa de residus serà el propietari de l’immoble (cases, pisos, locals, oficines, etc.), que podrà repercutir, si s’escau, l’import del deute satisfet sobre els llogaters.

Nova bonificació del 10% per a empreses que siguin titulars d’activitats de comerç al detall que acreditin la voluntat d’adherir-se al servei municipal de recollida de residus porta a porta.

Tarifació social en funció dels ingressos per als residents d’habitatges: reduccions sobre la quota que poden arribar al 100%.

Famílies nombroses i monoparentals. Bonificacions del 10% per a famílies nombroses i monoparentals de caràcter general. Serà del 15% quan aquestes siguin de categoria especial.

Comportament ambiental respectuós com els lliuraments als Punts Blaus o el compostatge. Bonificacions de entre el 10% i el 90%.

Recollida de voluminosos: Bonificació del 5% per als ciutadans i ciutadanes que acreditin un mínim de 2 cops l’any la utilització del servei de recollida de voluminosos.

Empreses de nova creació: Bonificació per a tres anys 75%, 50% i 25% respectivament.

Empreses que tributen per IAE: Bonificació del 25% de la quota quan un mínim del 80% de la plantilla hagin disposat de contracte indefinit.

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Empreses que iniciïn l’activitat empresarial. Bonificació fins al 50%.

Empreses que incrementen de manera estable la seva plantilla en més d’un 10% de mitjana. Bonificació fins al 50%.

Rendiment negatiu. Bonificació fins al 25% de la quota sempre que no comporti un reducció de plantilla als centres de treball a Sabadell.

Plusvàlues

Las transmissions de l’habitatge habitu­al per causa de mort a favor dels famili­ars. Bonificacions de fins al 95% de la quo­ta de l’impost, en funció del valor cadastral de l’habitatge.

Transmissions de locals de negoci per causa de mort a favor de familiars. Boni­ficacions de fins al 95% de la quota de l’im­post, en funció del valor cadastral del local.

Sol·licitar beneficis fiscals i terminis

SOL·LICITUDS: es poden realitzar de manera presencial a les Oficines de Sabadell Atenció Ciutadana:

TERMINI: perquè les bonificacions puguin tenir efecte el mateix exercici de la sol·licitud, cal que es demanin en el termini que indica cada ordenança fiscal, tot i que en els tributs de cobrament periòdic (padrons) caldrà fer la sol·licitud abans que finalitzi el termini de pagament en període voluntari (veure calendari).