PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
CENTRE ASSISTENCIAL MUTUAM LA CREUETA
Tipus de Crida:
Periòdica
Àmbit d'actuació:
Social

Persones voluntàries de companyia i activitats amb gent gran


CENTRE ASSISTENCIAL MUTUAM LA CREUETA
Tipus de Crida:
Periòdica
Àmbit d'actuació:
Social

Acompanyar un grup de persones grans en cadires de roda a fer sortides per la ciutat els divendres al matí.


1.- FORMULACIÓ DEL COMPTE GENERAL

2.- ESTATS I COMPTES DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL 

    2.1. BALANÇ

    2.2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC – PATRIMONIAL

    2.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

    2.4. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU

    2.5. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

    2.6. MEMÒRIA

3. ESTATS I COMPTES DE LES SOCIETATS MERCANTILS

   3.1. COMUNICACIONS AUDIOVISUALS DE SABADELL, SL

    3.1.1. BALANÇ DE SITUACIÓ

    3.1.2. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

    3.1.3. MEMÒRIA

    3.1.4. CERTIFICAT APROVACIÓ PER JGA

  3.2. HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, SA

    3.2.1. BALANÇ DE SITUACIÓ

    3.2.2. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

    3.2.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

    3.2.4. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU

    3.2.5. MEMÒRIA

   3.2.6. INFORME D’AUDITORIA

   3.2.7 CERTIFICAT APROVACIÓ PER JGA

  3.3. PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL

   3.3.1. BALANÇ DE SITUACIÓ

   3.3.2. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

   3.3.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

   3.3.4. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU

   3.3.5. MEMÒRIA

   3.3.6. INFORME D’AUDITORIA

   3.3.7. CERTIFICAT APROVACIÓ PER JGA

4. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

  4.1. ACTA D’ARQUEIG I CERTIFICACIONS BANCÀRIES AJUNTAMENT

  4.2. ESTATS I COMPTES CONSOLIDATS

   4.2.1. BALANÇ I COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL CONSOLIDATS SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

   4.2.2. BALANÇ I COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL CONSOLIDATS GRUP AJUNTAMENT DE SABADELL

 4.3. MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS I DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS

 4.4. FORMULACIÓ DE LES OPERACIONS DE FI D’EXERCICI DE LA COMPTABILITAT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2021

5. INFORME DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 23 DE JUNY DE 2022

 

Accés al Compte General d'any anteriors

 

 

Dimarts 28 de juny de 2022 a les 09:00h
Ubicació: Regidoria d'Acció Social

Plans d'actuació i urbanisme
Plans d'Actuació Municipal
Els Plans i Programes anuals i plurianuals de caràcter transversal, que estableixen les directrius estratègiques de les polítiques públiques. Inclou les actuacions, els mitjans per executar-los, els terminis de compliment, memòries o estudis tècnics. També el resultat de les avaluacions
Fonts
  • Gabinet de l'Alcaldia-T4
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.1; 12.2; 12.3
  • Plans D'actuació Municipal de caràcter transversal

Dimarts 28 de juny de 2022 a les 10:00h
Ubicació: Empresa de Sabadell

Dimarts 28 de juny, a les 10.30 h

  Carretera de Caldes, 147