PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

Ordenances fiscals i de preus públics 2023

Ordenances generals
1.1 Ordenança fiscal general.
1.2 Ordenança general reguladora de les contribucions especials.
1.3 Ordenança general reguladora dels preus públics.


Ordenances fiscals reguladores dels impostos
2.1 Impost sobre béns immobles.
2.2 Impost sobre activitats econòmiques.
2.3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
2.4 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
2.5 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.


Ordenances fiscals reguladores de taxes per la prestació de serveis o realització d'activitat
3.1 Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
3.2 Taxa d'administració pels documents que expedeixi o en els quals intervinguin l'administració municipal o les autoritats municipals a instàncies de la part interessada.
3.3 Taxa pels serveis especials de vigilància d'espectacles, transports, pas de caravanes i càrregues i descàrregues especials.
3.4 Taxa pel servei de retirada i immobilització de vehicles i objectes de la via pública i l'estada al dipòsit municipal.
3.5 Taxa per llicència d'autotaxis i d'altres transports col·lectius.
3.6 Taxa per la prestació dels serveis de prevenció i gestió dels residus municipals i assimilats a aquests.
3.7 Taxa sobre serveis del Cementiri municipal.
3.8 Taxa sobre tramitació d'instruments i serveis urbanístics obligatoris.
3.9 Taxa per intervenció municipal en les obres i usos.
3.10 Taxa per la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions.
3.11 Taxa per la inscripció a les convocatòries per a la selecció de personal.
3.12 Taxa per als serveis d'inspecció sanitària, autorització sanitària i protecció de la salubritat pública.
3.14 Taxa per la utilització privativa d'equipaments culturals, cívics i educatius municipals.
3.15 Taxa per la celebració de matrimonis civils en dependències de l'Ajuntament de Sabadell.
3.17 Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyament municipal de caràcter reglat.
3.18 Taxes dels museus municipals i de l'arxiu històric de Sabadell.
3.19 Taxes pels serveis relacionats amb els animals de companyia.
3.20 Taxa per a verificació d'ús anòmal de l'habitatge en cas d'habitatge buit.


Ordenances fiscals reguladores de taxes per utilitzacions privatives o aprofitaments especials de domini públic
4.1 Taxa pel pas de vehicles a través del domini públic i de reserves d’espai a la via pública.
4.2 Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals.
4.3 Taxa per la utilització privativa, pels aprofitaments especials i pels serveis prestats en els mercats municipals.
4.4 Taxa per l’ocupació de parades als encants situats a terrenys d'ús públic.
4.5 Taxa per l’ocupació privativa i aprofitament especial del domini públic.
4.7 Taxa per l'ocupació privativa i aprofitament especial del domini públic del cementiri municipal.
4.9 Taxa per la utilització dels horts municipals.
4.10 Taxa per instal·lació de caixers automàtics a les façanes dels immobles amb accés directe des de la via pública.


Ordenances reguladores de preus públics
5.1 Preu públic sobre els serveis prestats pel laboratori municipal.
5.3 Reguladora dels preus públics per a la prestació dels serveis d'atenció domiciliària.
5.5 Preu públic per la prestació dels serveis relatius a l'ús d'instal·lacions esportives municipals i la participació en programes esportius.
5.6 Preu públic per la prestació dels serveis d'escola bressol municipal.