CA EN ES

Llicència municipal per a la reserva temporal de càrrega i descàrrega per obres

Ocupació de la via pública per a la càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena o treballs auxiliars de la construcció.

presencial  Presencial

Quan?

Tot l'any amb caràcter general. En el cas de les pròrrogues cal sol.licitar-les abans que finalitzi l'exercici en curs.

Què necessito?

· Sol·licitud a la qual es faci constar les dades del sol·licitant, el motiu, el número de la llicència d'obres (en el cas d'obres), l'emplaçament (carrer i número), la longitud (en metres linials) i el període sol.licitat.

· Plànol de l'emplaçament on es detallin les característiques de l'obra.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

ORDENANÇA FISCAL 4.1

TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES
RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE
MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA

Article 5è. Quota tributària (pàg. 2)

TRAMITAR

Presencial