CA EN ES

Petició de cessió de crèdit. Endós de factures i/o certificacions d'obres.

Els creditors que tinguin dret a cobrar de l'Ajuntament, per haver-se reconegut obligacions al seu favor, podran cedit el seu crèdit a favor de tercers.

presencial  Presencial

Quan?

Una vegada s'ha tingut coneixement que el crèdit a transmetre ha estat reconegut per l'Ajuntament de Sabadell, és a dir, a partir de que la factura estigui formalment aprovada.

Què necessito?

Petició de cessió de crèdit , utilitzant el model proposat o un equivalent que contingui totes les dades del model. Estarà subscrita i signada tant pel cessionari com pel cedent del crèdit, amb verificació (Bastanteig) de signatures i poders efectuats per l’assessoria jurídica municipal o notarial, de conformitat amb el que s’estableix en el dictamen de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa número 35/2011, d’1 de març.
A la petició cal adjuntar la justificació de tributació en algun dels impostos estatals o autòmics (habitualment model 600 de l'Agència Tributària de Catalunya.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

Trobareu a documents relacionats el model de petició per part del proveïdor. Necessitem disposar de la documentació original, o bé si es presenta en format telemàtic, cal que tota la documentació presentada inclogui codis de verificació.
L’escrit de cessió o endós haurà d’incorporar una adreça de correu electrònic del cedent als efectes de comunicacions immediates que es puguin haver d’efectuar entre l’Ajuntament de Sabadell i el titular del crèdit.

TRAMITAR

Presencial

 • Sabadell Atenció Ciutadana. Central Despatx LLuch
 • Adreça: c. de la Indústria, 10
  Horari: - Dilluns, dimecres i divendres de 8.30 a 15 h - Dimarts i dijous de 8.30 a 19 h - Del 15/06 al 10/09 de 8.15 a 15 h - Dia 7 de desembre de 8.30 a 15 h - Del 24/12 8/01/2021 de 8.30 a 15 h - Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Nord
 • Adreça: c. d' Arousa, 2
  Horari: - Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h - Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h - Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h - De l’1 al 31.08.2020 Tancat - De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h - Dia 7 de desembre 2020 TANCAT - Del 24.12.2020 al 8.01.2021 TANCAT - Obligatori demanar CITA PRÈVIA a l'adreça https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Sud
 • Adreça: pl. de Castelao, 1
  Horari: - Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h - Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h - Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h - De l’1 al 31.08.2020 Tancat - De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h - Dia 7 de desembre 2020 Tancat - Del 24.12.2020 al 8.01.2021 Tancat - Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Est
 • Adreça: pl. de Montcortès, 1
  Horari: - Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h - Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h - Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h - De l’1 al 31.08.2020 Tancat - De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h - Dia 7 de desembre 2020 Tancat - Del 24.12.2020 al 8.01.2021 Tancat - Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Oest
 • Adreça: c. de Sant Isidor, 45
  Horari: - Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h - Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h - Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h - De l’1 al 31.08.2020 Tancat - De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h - Dia 7 de desembre 2020 Tancat - Del 24.12.2020 al 8.01.2021 Tancat - Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat