CA EN ES

Exempció de l’Impost sobre Vehicles per discapacitat

Es sol·licita estar exempt de l'Impost d'un vehicle matriculat a nom d'una persona discapacitada amb un grau igual o superior al 33%, per al seu ús exclusiu.
L'exempció no es pot tenir per més d'un vehicle i és de caràcter indefinit.

presencial  Presencial

Quan?

Si es demana abans d'acabar el període voluntari, l'exempció és per l'any en curs sempre i quan es compleixin els requisits a data 1 de gener; si es demana passat aquest període, l'exempció serà per l'any següent. És molt important especificar per quin any es demana l'exempció.

Què necessito?

- Fotocòpia del Permís de circulació
- Fotocòpia de la Fitxa tècnica
- Declaració d'exclusivitat
- Fotocòpia de la pòlissa completa de l'assegurança amb les condicions particulars i especials. A la pòlissa hi ha de constar el conductor o conductors habituals o ocasionals del vehicle.
- Fotocòpia de la "Resolució per la qual es qualifica el grau de discapacitat" emesa pel departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya (també s'accepta la targeta acreditativa). d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement i qualificació del grau de discapacitat.
- Fotocòpia de l'autoliquidació de l'impost sobre Vehicles en el cas de la matriculació de vehicles nous i compte bancari on fer la devolució (només es farà la devolució si no supera el mes de termini des de l'expedició), si s’escau (cal emplenar el model de sol·licitud de transferència bancària o bé aportar certificat de titularitat bancària en el cas de Banca electrònica que figura al tràmit “SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS DE LA TRESORERIA DE L'AJUNTAMENT DE SABADELL”).
En el cas de la matriculació de vehicles nous, si al fer l’autoliquidació de l’impost s’hi fa constar la sol·licitud de l’exempció, es liquida amb quota 0. Si tramita l’autoliquidació sense el benefici fiscal, té dret a demanar la devolució de la quota ingressada sempre i quan no hagi passat més d’un mes des de la data de pagament.
La sol·licitud de devolució la pot fer des de el SAC sempre que aporti l'autoliquidació pagada i la resta de documentació pertinent.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

ORDENANÇA FISCAL 2.3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

- Per sol·licitar l’exempció no cal esperar a disposar de la Resolució amb el grau de discapacitat. Un cop presentada formalment la sol·licitud davant el departament de Benestar i Família, es pot aportar davant l'Ajuntament una còpia de la mateixa juntament amb la resta de documentació, indicant en el tràmit de que l'interessat presentarà la Resolució quan estigui a la seva disposició. D'aquesta manera evitem que el subjecte passius no pugui gaudir del benefici un o diversos exercicis fiscals.

- Si a la declaració d’ús exclusiu es declara que el vehicle és “conduit per mi mateix”, no pot haver-hi un segon conductor a la pòlissa de l'assegurança (a més a més del discapacitat) apartat G de la ordenança.

- Si la modificació de la pòlissa deixant a la persona discapacitada com a única conductora es realitza amb posterioritat a l'1 de gener, l'aplicació de l'exempció tindria efectes en l'exercici fiscal següent.

- Quan el vehicle estigui a nom del discapacitat (pot ser un menor) però el conductor sigui un tercer, cal que el conductor declarat a la pòlissa de l’assegurança formi part de la mateixa unitat familiar (han d’estar empadronats junts).

- No cal que el discapacitat superi els barems de mobilitat/assistència de tercera persona.

- No es pot gaudir de l'exempció per més d'un vehicle simultàniament.

- El vehicle s'ha de destinar al transport de persones i no al transport de mercaderies (es comprova a la pòlissa de l'assegurança i a la fitxa tècnica del vehicle).

- Una pensió d'invalidesa no és suficient per acreditar el 33% de discapacitat. Cal que la Generalitat, a través de les oficines d'Acció Social, certifiqui aquest percentatge d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement i qualificació del grau de discapacitat (sentències del Tribunal Suprem i consulta vinculant emesa per la Direcció General de Tributs del Ministeri d'Hisenda que avalen aquest extrem). Si el certificat de la Generalitat diu en el primer paràgraf que no supera el 33% no es vàlid.

- Si el discapacitat es canvia de vehicle, s'ha de tornar a presentar la sol·licitud (amb tota la documentació requerida).

- El cotxe sempre l'ha de conduir el discapacitat o per una altra persona per al seu transport (en aquest cas ha de ser el conductor declarat a la pòlissa de l’assegurança). Cap altra persona pot utilitzar el vehicle per al seu ús particular.

TRAMITAR

Presencial

 • Sabadell Atenció Ciutadana. Central Despatx LLuch
 • Adreça: c. de la Indústria, 10
  Horari: - Dilluns, dimecres i divendres de 8.30 a 15 h - Dimarts i dijous de 8.30 a 19 h - Del 15/06 al 10/09 de 8.15 a 15 h - Dia 7 de desembre de 8.30 a 15 h - Del 24/12 8/01/2021 de 8.30 a 15 h - Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Est
 • Adreça: pl. de Montcortès, 1
  Horari: - Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h - Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h - Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h - De l’1 al 31.08.2020 Tancat - De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h - Dia 7 de desembre 2020 Tancat - Del 24.12.2020 al 8.01.2021 Tancat - Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Sud
 • Adreça: pl. de Castelao, 1
  Horari: - Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h - Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h - Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h - De l’1 al 31.08.2020 Tancat - De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h - Dia 7 de desembre 2020 Tancat - Del 24.12.2020 al 8.01.2021 Tancat - Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Oest
 • Adreça: c. de Sant Isidor, 45
  Horari: - Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h - Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h - Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h - De l’1 al 31.08.2020 Tancat - De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h - Dia 7 de desembre 2020 Tancat - Del 24.12.2020 al 8.01.2021 Tancat - Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Nord
 • Adreça: c. d' Arousa, 2
  Horari: - Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h - Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h - Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h - De l’1 al 31.08.2020 Tancat - De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h - Dia 7 de desembre 2020 TANCAT - Del 24.12.2020 al 8.01.2021 TANCAT - Obligatori demanar CITA PRÈVIA a l'adreça https://citaprevia.sabadell.cat