CA EN ES

Autoliquidació Impost d'Obres: Ús i Ocupació

Aquest impost fa referència a les obres d'instal·lació a la via pública de xarxes de serveis, dintre del terme municipal per a la qual hom exigeixi l'obtenció de la llicència d'obres o urbanística corresponent, s'hagi obtingut o no aquesta llicència, sempre que l'expedició correspongui a aquest municipi.

Quan?

Tot l'any

Què necessito?

El pagament d'aquesta autoliquidació es podrà efectuar de les següents maneres:
- Per internet a www.sabadell.cat
- A l'Agència Tributària de Sabadell-Oficina d'Atenció Tributària al c. Indústria núm. 10
- Al caixer automàtic del SAC al c. Indústria, 10
- A qualsevol banc o caixa amb oficina a Sabadell
- En els caixers automàtics amb lector de codis de barres de qualsevol banc o caixa amb oficina a Sabadell)

Documents i enllaços relacionats

ENLLAÇOS RELACIONATS:

Text de l'Ordenança Fiscal 2.4

Més informació

ORDENANÇA FISCAL 2.4

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

TRAMITAR

En línia