Sol·licitud d'habitatge del fons d'habitatge de lloguer social a causa d'emergència econòmica o social

Considerar les sol·licituds segons el que estableix el reglament municipal d’adjudicació d’habitatges per emergències econòmiques i socials de Sabadell.

presencial  Presencial

Quan?

- En qualsevol moment.

Què necessito?

- Veure documents adjunts.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

- La tramitació de la sol·licitud no genera, per si mateixa, cap dret a l’adjudicació d’un habitatge .
- Les sol·licituds es presentaran a l’Oficina Local d’Habitatge de Sabadell, o en els llocs previstos a l’article 16.4 de la llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en model normalitzat i acompanyades dels documents necessaris que, prèviament a la presentació i sempre que sigui possible, hauran de ser compulsats per l’Oficina local d’Habitatge de Sabadell.

TRAMITAR

Presencial

Imprimeix