CA EN ES
 
          

TRÀMITS I GESTIONS

Taxa Traspàs de la llicència d'autotaxi entre vius

Taxa que s'abona al fer un traspàs d'una llicència d'autotaxi entre vius

presencial  Presencial

Quan?

Tot l'any.

Què necessito?

- Instància normalitzada signada pel titular de la llicència sol·licitant la transmissió.
- Targeta de la llicència municipal d'autotaxi que es transmet (original).
- Fotocòpia del CNI del cedent.
- Document de transmissió de la llicència (signat pels dos).

En relació a l'adquirent:
- Fotocòpia del DNI.
- Fotocòpia del carnet de conduir.
- Certificat d'empadronament.
- Certificat de l'Agència Tributària d'estar al corrent de les obligacions.
- Certificat de la Seguretat Social d'estar al corrent de les obligacions.
- Declaració censal model 037.
- Alta en el règim especial d'autònoms de la Seguretat Social.
- Certificat mèdic segons els qual no hi ha cap impediment per exercir el servei de taxi.
- Dues fotografies tamany carnet.
- Fotocòpia de la fitxa tècnica (ambdues cares).
- Permís de circulació del vehicle a nom de l'adquirent (així que s'hagi obtingut de l'Oficina de Trànsit de Sabadell DGT).
- Fotocòpia de la pòlissa d'assegurança del vehicle i rebut acreditatiu del seu pagament a nom de l'adquirent.

Les fotocòpies hauran de ser compulsades i es farà la seva compulsa en el moment de tenir entrada la documentació en el registre municipal (caldrà portar l'original).

Documents i enllaços relacionats

Més informació

Tràmit subjecte a pagament de taxes regulades a l'Ordenança Fiscal 3.5

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.5

TAXA PER LLICÈNCIES D'AUTOTAXI I D'ALTRES TRANSPORTS COL·LECTIUS

Epígraf tercer: autorització per la transmissió de llicències.

Només s’autoritzen les transmissions, pels supòsits previstos a l’ordenança municipal reguladora del servei de transport urbà de passatgers en automòbils, d’acord amb l’article 10 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi.

La tarifa és la següent:

Llicència de taxi en transmissions entre vius 53,15 € (2018)

No són subjectes a la taxa les transmissió mortis causa.
L’Ajuntament pot denegar les sol·licituds de traspàs de llicències i revocar-les amb indemnització prèvia a l’interessat, que es fixa en la quantia que aquest deixa de percebre per la transmissió de la llicència.

TRAMITAR

Presencial

 • Sabadell Atenció Ciutadana. Central Despatx LLuch
 • Adreça: c. de la Indústria, 10
  Horari: - Dilluns, dimecres i divendres de 8.30 a 15 h - Dimarts i dijous de 8.30 a 19 h - Del 15/06 al 10/09 de 8.15 a 15 h - Dia 7 de desembre de 8.30 a 15 h - Del 24/12 8/01/2021 de 8.30 a 15 h - Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Nord
 • Adreça: c. d' Arousa, 2
  Horari: - Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h - Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h - Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h - De l’1 al 31.08.2020 Tancat - De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h - Dia 7 de desembre 2020 TANCAT - Del 24.12.2020 al 8.01.2021 TANCAT - Obligatori demanar CITA PRÈVIA a l'adreça https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Sud
 • Adreça: pl. de Castelao, 1
  Horari: - Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h - Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h - Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h - De l’1 al 31.08.2020 Tancat - De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h - Dia 7 de desembre 2020 Tancat - Del 24.12.2020 al 8.01.2021 Tancat - Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Est
 • Adreça: pl. de Montcortès, 1
  Horari: - Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h - Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h - Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h - De l’1 al 31.08.2020 Tancat - De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h - Dia 7 de desembre 2020 Tancat - Del 24.12.2020 al 8.01.2021 Tancat - Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Oest
 • Adreça: c. de Sant Isidor, 45
  Horari: - Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h - Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h - Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h - De l’1 al 31.08.2020 Tancat - De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h - Dia 7 de desembre 2020 Tancat - Del 24.12.2020 al 8.01.2021 Tancat - Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat

També et pot interessar...

La meva carpeta

La meva carpeta

Consulta l'estat dels teus tràmits i altres gestions
Notificacions electròniques

Notificacions electròniques

Rep un avís al teu correu en relació a Guals, Ibi o Vehicles
Factura electrònica

Factura electrònica

Presenta les teves factures electrònicament
Tauler d'edictes

Tauler d'edictes

Edictes oficials d’exposició al públic d’actes municipals
Comentaris, suggeriments i queixes

Comentaris, suggeriments i queixes

Contacta en línia amb l'Ajuntament