CA EN ES
 
          

TRÀMITS I GESTIONS

CANVIS EN L’ATENCIÓ PRESENCIAL A LES OFICINES DE SABADELL ATENCIÓ CIUTADANA

Per garantir en tot moment les mesures de seguretat i higiene en l’atenció a la ciutadania derivades de l’emergència sanitària COVID 19, la capacitat del servei d’atenció presencial de les oficines del SAC s’ha vist reduïda. Abans de demanar cita a qualsevol oficina us recomanem que consulteu la possibilitat de fer la tramitació via telemàtica. Lamentem els inconvenients que aquest fet us pugui causar. Es tracta d’una situació temporal i excepcional que requereix la col·laboració de tota la ciutadania i en la qual estem treballant per tal de millorar-la.

Demana cita prèvia

Demana cita prèvia

Per a tots els tràmits. A qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana.

És obligatori l’ús de mascareta en l’accés a les oficines.

[Com demanar cita prèvia? ]

Ajornament o fraccionament de deutes amb l'Ajuntament de Sabadell

Pagar de forma fraccionada o ajornar el deute, tant en període voluntari com en període executiu.

presencial  Presencial

Quan?

Els deutes tributaris es poden ajornar o fraccionar sempre amb sol·licitud prèvia de l’obligat tributari i quan la seva situació economicofinancera li impedeixi efectuar, de forma transitòria, el pagament en els terminis establerts. Per als deutes en període voluntari el termini de presentació de les sol·licituds serà abans de la finalització d'aquest. Pel que fa als deutes en període executiu abans de l'execució forçosa.

Què necessito?

-Sol·licitud (que podeu descarregar en aquesta mateixa pàgina) que s’haurà de presentar per registre.
-En el moment de la presentació NIF (o equivalent) del titular o de la persona autoritzada amb còpia del NIF del representat.
-Tractant-se de societats els original del NIF del representant legal i escriptures de constitució, o bé poders acreditatius. En cas de persones autoritzades caldrà que també aportin autorització signada per l’administrador amb còpia del seu NIF.
-Número de compte de l'entitat bancària (obligatori a la instància)
-Documentació acreditativa de la situació econòmica per a persones físiques: nòmina, pensió, atur, justificant SOC, justificant Seguretat Social, darrera declaració de renda presentada, extractes comptes bancaris dels darrers 30 dies o bé còpia del resum anual dels comptes corrents. També podrà aportar-se qualsevol altra informació de caràcter socioeconòmic que ajudi a valorar la situació del contribuent com per exemple informe de Serveis Socials.
-Documentació acreditativa de la situació econòmica per persones jurídiques: balanç de situació i compte de resultats dels tres darrers exercicis degudament aprovats i presentats al Registre Mercantil, balanç de situació tancat a la data de sol·licitud o darrer balanç mensual o trimestral de l’any de què es disposi, degudament signat per l’administrador de l’empresa, fotocòpia de la declaració de l’impost sobre societats del darrer exercici, fotocòpia del resum anual dels comptes corrents. Puntualment extractes comptes bancaris dels darrers 30 dies o bé còpia del resum anual dels comptes corrents.
-Garantia aportada en el cas de deutes superiors a 9.000 € (preferentment aval bancari

Documents i enllaços relacionats

Més informació

-La tramitació de la sol·licitud de fraccionament i ajornament es farà només a través de cita prèvia.

-Durant la tramitació de la sol·licitud el deutor haurà d'efectuar el pagament del termini, fracció o fracciones proposats en aquella (art.51.2. del RD 939/2005 RGR). Els comptes per realitzar els ingressos són:
-Deutes període voluntari al Banco Sabadell.- ES20 0081 5154 2400 0158 8560
-Deutes període executiu al Banco Sabadell.- ES41 0081 5154 2400 0164 9971

-El fraccionament o ajornament haurà d’incloure tot el deute que es trobi en període executiu.

-NO es podrà fraccionar o ajornar en el següents casos:

-Si ho prohibeix la llei o la normativa municipal.
-Taxa de grua.
-Multes de trànsit amb bonificació (abans de dictar-se resolució sancionadora).
-Quan s'hagi cobert la totalitat del deute per embargaments de béns, a excepció que es garanteixi l'import del deute amb aval i es formalitzi abans de la realització dels mateixos o es justifiquin circumstàncies d'especial precarietat.
-Quan el deute s'hagi declarat mitjançant autoliquidació i no hagi estat presentada amb anterioritat o conjuntament amb la sol·licitud d'ajornament o fraccionament.
-Les sol·licituds presentades pels obligats al pagament que hagin incomplert reiteradament els ajornaments o fraccionaments concedits o no hagin formalitzat les garanties corresponents.

TRAMITAR

Presencial

  • Gestió Tributària-Oficina d'Atenció Tributària
  • Adreça: c. de la Indústria, 10 1r
    Horari: A partir del dia 15 de juny de 2020 es reprèn l'atenció presencial amb cita prèvia. Horari d'Atenció públic: dl., dc. i dv.: de 8.30 a 15 h Atenció telefònica: dl.-dv.: de 9 a 14 h

També et pot interessar...

La meva carpeta

La meva carpeta

Consulta l'estat dels teus tràmits i altres gestions
Notificacions electròniques

Notificacions electròniques

Rep un avís al teu correu en relació a Guals, Ibi o Vehicles
Factura electrònica

Factura electrònica

Presenta les teves factures electrònicament
Tauler d'edictes

Tauler d'edictes

Edictes oficials d’exposició al públic d’actes municipals
Comentaris, suggeriments i queixes

Comentaris, suggeriments i queixes

Contacta en línia amb l'Ajuntament