PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

TRÀMITS I GESTIONS

Baixa de l'IAE (amb signatura digital)

Document que ha de presentar qualsevol persona jurídica (societats) que es doni de baixa d'una activitat econòmica i que estigui subjecta a tributació per l'impost.

Quan?

En el termini d'un mes d'ençà de la data de baixa de l'activitat.

Què necessito?

- Fotocòpia del NIF
- Imprés de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (només per empreses amb volum de negoci superior al milió d'€uros)
- Fotocòpia del DNI del representant (també s'admet l'imprès 840 d'Hisenda de l'Estat, en lloc del propi de l'Ajuntament).

Més informació

- És preceptiu que el document el signi el titular de l'activitat o bé el representant. Un cop emplenat i signat, es pot enviar telemàticament (prèviament s'ha d'escanejar).
- S'entén per representant a l'apoderat o administrador d'una societat, o bé qualsevol persona autoritzada per part de l'interessat.
- Els documents s'han d'adjuntar en format PDF i signats electrònicament.

No s'admetran documents amb altres formats i que no estiguin signats digitalment.

- En el cas de les declaracions de baixa les quotes poden són prorratejables per trimestres naturals. En el cas de que el cessament es produeixi abans de l'1 d'octubre de l'any, cal tramitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres en què el subjecte passiu no hagi exercit l'activitat. S'ha de gravar la data de baixa a l'aplicació i generar la devolució corresponent.

TRAMITAR

En línia