PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

TRÀMITS I GESTIONS

Variació de dades de l'IAE (amb signatura digital)

Document que han de presentar les persones jurídiques que tributen per l'IAE quan variï alguna de les dades que van declarar en el document d'alta de l'IAE com el domicili de l'activitat, els elements tributaris (obrers, quilovats,...), la superfície del local, etc.

Quan?

En el termini d'un mes d'ençà de la data de variació de l'adreça, elements tributaris, superfície, etc

Què necessito?

- Fotocòpia del NIF
- Imprés de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (només per empreses amb volum de negoci superior al milió d'€uros)
- Fotocòpia del DNI del representant (també s'admet l'imprès 840 d'Hisenda de l'Estat, en lloc del propi de l'Ajuntament).

Més informació

- És preceptiu que el document el signi el titular de l'activitat o bé el representant. Un cop emplenat i signat, es pot enviar telemàticament.
- S'entén per representant a l'apoderat o administrador d'una societat, o bé qualsevol persona autoritzada per part de l'interessat.
- Els documents s'han d'adjuntar en format PDF i signats electrònicament.

No s'admetran documents amb altres formats i que no estiguin signats digitalment.

- En els casos següents: canvi de titular, canvi de municipi, canvi d'activitat o canvi en l'opció de la classe de quota (municipal, provincial, nacional), cal tramitar declaració de baixa i alta.
- Les noves dades declarades en el document de variació tindran efecte en el cens de l'IAE de l'any següent. El rebut de l'any en curs s'emet amb la informació vigent a 1 de gener. Per tant, si per exemple un subjecte passiu incrementa o disminueix la superfície del local en el mes de març, aquesta variació no es tindrà en compte fins al rebut de l'any següent.

TRAMITAR

En línia