Organigrama de l'organització administrativa de l'Ajuntament

Informació institucional i organitzativa
El govern i l'organització
Organigrama de l'estructura organitzativa interna de l'Ajuntament, amb la identificació del responsable polític i del responsable tècnic de cada àmbit.
Fonts
  • Recursos Humans
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1b
  • Organigrama de L'organització administrativa