Plecs de Clàusules generals

Àmbit: Normativa, acords i actes jurídics
Capítol: Normes i reglaments
Descripció: Aplicables als contractes de consultoria i assistència, de serveis i subministraments, a altres contractes administratius (gestió de serveis públics i contractes administratius especials) i als privats.
Fonts:
  • Transparència i Organització
  • Secretaria General / Ajuntament de Sabadell
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1a
Etiquetes:contractació, contractació pública, contractes públlics, contratación, contratos públicos, modelos, models, instrucciones, instruccions, Plecs de condicions, Pliegos de condiciones

Descàrregues

2018
Derogació del Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes d?obres i del Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes de consultoria i assistència, de serveis i subministraments, a altres contractes adm
Format:
Data creació: 22/02/2018
Data publicació: 16/04/2021
Freqüència d'actualització: Anual
Decret d'alcaldia núm. 2717/2018, de data 8 de març.que aprova els models de plecs de clàusules administratives particulars adaptats a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Format:
Data creació: 09/03/2018
Data publicació: 16/04/2021
Freqüència d'actualització: Anual
2006
Plec de clàusules administratoves generals aplicables als contractes de consultoria i assistència, de serveis i subministraments, a altres contractes administratius i als privats. Aprovat ple Ple de 22 de febrer de 2006
Format:
Data creació: 22/02/2006
Data publicació: 16/04/2021
Freqüència d'actualització: Anual