Gestió del Patrimoni

Àmbit: Informació econòmica i financera
Capítol: Patrimoni municipal i inventaris
Descripció: La informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni.
Fonts:
    Patrimoni-T Secretaria General
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.2b
Etiquetes:Ajuntament, Ayuntamiento, patrimoni, Patrimonio, inventari, inventario, bens patrimonials, bienes patrimoniales, béns, bienes

Descàrregues

Informació econòmica de l'inventari
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual
2016
Patrimoni: dades de gestió, compres, vendes, drets reals, cessions d'ús i arrendaments.
Format:
Data creació: 22/05/2017
Data publicació: 06/10/2017
Freqüència d'actualització: Anual