Cartes de serveis

Què és una carta de serveis?

Les cartes de serveis són un document públic i accessible, a través del qual s’informa els usuaris sobre els serveis que l’Ajuntament presta a la ciutadania, la forma de prestar-los i els compromisos de qualitat que es compromet a complir. La carta també inclou la forma de participació de l’usuari.

Cartes de serveis aprovades definitivament al Ple de 22 de desembre de 2016:

           Portada BibliotequesCartapp          Portada Cementiripp          Portada BressolCartespp          Portada EspaiPublicpp          PortadaCartaEsportspp

 

Portada MobilitatCartapp          

 

Cartes de serveis aprovades definitivament. Publicades al BOPB el 6 d'abril de 2017:

PortadaCartaMediAmbientUrbapp            PortadaCartaPrevencioIncendispp            PortadaCartaAiguapp             PortadaCartaSIADpp           

 

Cartes de serveis aprovades definitivament. Publicades al BOPB el 12 de març de 2018:

PortadaCartaEscolaIllapp            PortadaCartaPromocioEconopp            PortadaCartaProteccioCivilpp             PortadaCartaSalutpp              PortadaCartaPoliciapp

 

Cartes de serveis aprovades definitivament. Publicades al BOPB el 18 de febrer de 2019:

Portada CartaServeis Mediaciopp            Portada CentresCivicspp        

 

Cartes de serveis aprovades definitivament. Publicades al BOPB el 3 de maig del 2021:

Portada ServeisSocialspp