24
abril
2014

El programa Sabadell Mediació resol favorablement més del 74% dels casos iniciats l’any passat

L’avaluació del servei Sabadell Mediació és molt positiva, ja que dels casos iniciats durant el 2013 s’han resolt favorablement un total de 145, el que representa el 74%

L’avaluació del servei Sabadell Mediació és molt positiva, ja que dels casos iniciats durant el 2013 s’han resolt favorablement un total de 145, el que representa el 74%, del total de 197 casos iniciats.

Pel que fa precisament als casos rebuts, l’any 2013 es van rebre un total de 230 sol·licituds de mediació, el que es va traduir en l’inici de 197 processos de mediació, en la gestió de 282 conflictes i l’execució de 614 intervencions de mediació.

Dels 197 casos iniciats, 145 van finalitzar amb una resolució favorable (74%), mentre que 38 casos (16.7%) no van millorar la situació de conflicte. D’aquests 38 casos, 33 es van interrompre sense finalitzar el procés i 5 van finalitzar la mediació sense acord entre les parts. Els 14 casos restants, continuen en procés.

Per altra banda, hi va haver 33 sol·licituds de mediació que un cop informades les parts sobre la mediació, aquestes van optar per altres vies. 

Tal com ha assenyala la regidora de Relacions Ciutadanes, Anna Carrasco,

aquest any no han augmentat els casos però sí la seva complexitat amb múltiples parts implicades, per això el nombre d’intervencions per casos ha crescut.

Carrasco també ha remarcat el fet que 

L’administració local treballa per afavorir la convivència i la cohesió social de la seva ciutat. Com a administració més propera intentem donar respostes als conflictes de manera molt diversa. Per això hem de disposar d’eines i instruments de gestió del conflicte i la convivència. La mediació és una oportunitat a l’abast de tothom per resoldre els conflictes pacíficament i de manera constructiva; d’aquí la seva utilitat en entorns com el veïnal, el familiar o l’escolar, on preservar les relacions personals en el conflicte és imprescindible per la convivència futura .

Cal recordar que la mediació permet afrontar els conflictes sense que les relacions personals es malmetin, expressar i defensar els propi interessos i punts de vista i escoltar i comprendre els interessos i les opinions dels altres.

A més, la mediació té per objecte l’entesa entre les parts; cercar solucions a través del pacte, que siguin igualment òptimes per a totes les parts interessades.

Sabadell Mediació és un servei municipal que funciona des del 2005 i intervé en la gestió dels conflictes amb l’objectiu que les parts enfrontades elaborin pactes que els siguin òptims i evitar, d’aquesta manera, la confrontació i el litigi. També desenvolupa programes de prevenció del conflicte.

A més, en l’àmbit de la prevenció, Sabadell Mediació duu a terme tant accions de caràcter educatiu, mitjançant tallers per dese

nvolupar habilitats i eines per l’afrontament positiu dels propis problemes i conflictes, així com un programa de suport a la mediació escolar. De fet, en el marc de la prevenció, l’any 2012 es va posar en marxa un nou programa de suport als programes de mediació dels centres educatius de la ciutat.

Gestió de conflictes

En l’àmbit de la gestió de conflictes, el servei Sabadell Mediació és un servei ja consolidat, que ha esdevingut imprescindible per l’abordatge de la intervenció pública en matèria de convivència ciutadana, més encara des dels darrers anys, en què la crisi econòmica ha impactat en la ciutadania de manera virulenta originant conflictes nous entre persones que habitualment gaudien d’una convivència “en pau”.

Això es detecta a les relacions personals de veïnatge, a les comunitats de veïns, però també a les relacions familiars que es veuen afectades per la fragilitat econòmica i laboral, etc. i que, davant els conflictes, necessiten una resposta que tingui cura de preservar les relacions personals i socials a través d’intervencions facilitadores i no litigioses.

Quant a la tipologia de casos, de l’àmbit comunitari, hi ha hagut 126 casos i s’han dut a terme 481 intervencions de les quals, 164 estan relacionades amb problemàtiques específiques de les comunitats de propietaris a través del Programa ESCALES. La resta fan referència a altres tipus de conflictes com ara: veïnals, escolars, associatius, espai públic, etc. Entre aquests destaquen, principalment, els conflictes entre veïns a causa dels sorolls (42%), confrontació i/o insults (13%) i la tinença d’animals (12%).

El 33% restant són conflictes que tenen el seu origen en causes diverses com ara els aparcaments, els arbres, les relacions escolars, etc.

En aquest sentit, assenyalar que l’actual ordenança de sorolls municipal contempla la possibilitat de fer ús, en primera instància, de la mediació.

Programa ESCALES

El Programa ESCALES és un programa del servei de mediació que posa a l’abast dels veïns i veïnes de les comunitats de propietaris processos formals de mediació per a tractar els conflictes més habituals que es donen en les comunitats de propietaris.

El passat 2013, Sabadell Mediació ha treballat amb 69 comunitats de propietaris a través del PROGRAMA ESCALES adreçat a les comunitats de propietaris. Continuant amb la tendència a l’alça iniciada l’any 2012, la tipologia de conflictes que més s’han atès des del servei de mediació és la relacionada amb les dificultats de pagament de les quotes de comunitat (27%), seguit de les problemàtiques vinculades a la neteja (10%) i les obres (17%). El 46% restant és relatiu a diversitat de temes vinculats a les escales de veïns.

A les comunitats de veïns, la mediació, és un instrument extrajudicial que resulta especialment útil i eficaç ja que, a la vegada que ofereix eines formals per afrontar la gestió de conflictes, desplega procediments que tenen cura de les relacions personals de veïnatge i preserva la convivència futura entre els veïns.

Àmbit familiar

En el cas de conflictes en el àmbit familiar, es detecta com les situacions de precarietat econòmica i laboral provocades per la crisi desestabilitza també les relacions familiars.

L’any 2013 el servei de mediació municipal va atendre 35 casos i va dur a terme 123 intervencions en conflictes familiars. La casuística més comuna a l’àmbit familiar és la relacionada amb la conflictivitat intra-familiar (43%) amb un transfons econòmic, com ara els conflictes vinculats a les dificultats de convivència de diferents generacions (pares, fills, avis, tiets) en el mateix domicili, els problemes generats pel pagament compartit d’hipoteques; o d’altres... O també problemàtiques vinculades a una alta conflictivitat entre pares i fills.

Una altre tipologia de conflictes familiars atesos en el servei són els vinculats a les dificultats econòmiques i de gestió que ocasiona la cura de persones dependents (5%); o problemàtiques lligades a una relacions altament conflictives entre progenitors separats i que afecten especialment els menors (22%) o d’altres membres de la família (educació i atenció als fills en comú; relacions amb l’escola; visites als avis; etc.).

Prevenció

En l’àmbit de la prevenció, el servei de mediació municipal du a terme, sobretot, accions de caràcter divulgatiu i educatiu, per difondre la mediació i donar-la a conèixer com la via més útil per afrontar els conflictes sense que es malmetin les relacions personals.

Al llarg de l’any 2013, al voltant de 1700 alumnes, han passat pels tallers de mediació que ofereix el servei municipal, amb l’objectiu d’aprendre habilitats personals, desenvolupar l’empatia, aprendre a comunicar-se pacíficament i, en definitiva, gestionar de manera més positiva els propis conflictes.

La majoria són alumnes de secundària i de l’últim cicle de primària dels centres educatius de la ciutat que s’incorporen als tallers que ofereix el servei de mediació en el marc del Programa Ciutat i Escola de l’Ajuntament.

Des del Servei de Mediació també s’imparteixen tallers a alumnes del Vapor Llong, com una eina més per millorar les seves habilitats personals o a membres d’entitats i associacions, com ara la Creu Roja.

D’altra banda, també en el marc de la prevenció, per segon any consecutiu, el servei de mediació continua impulsant el Programa de suport a la mediació escolar. L’objectiu d’aquest projecte és reforçar les accions promogudes pels centres i ser un suport en la formació dels alumnes mediadors per a què puguin aprofundir en les seves habilitats i recursos com a mediadors escolars.

Dins d’aquest projecte, l’any 2013, el servei Sabadell Mediació va col·laborar de manera molt activa en l’organització de la V Jornada d’equips de mediació dels instituts de Sabadell, en la qual, més d’un centenar d’alumnes de diferents centres de la ciutat es van reunir per compartir experiències i estratègies per fomentar la convivència a través de la mediació i la cultura de la pau en els seus instituts. 

Valoració del Servei

Amb l’objectiu de millorar la prestació del servei, es demanat als usuaris quina valoració fan del servei, mitjançant una enquesta de satisfacció, elaborada per la Diputació de Barcelona.

L’enquesta mesura l’organització, la professionalitat, els resultats i la satisfacció global dels usuaris respecte la prestació del servei.

En aquest sentit, els ciutadans valoren força positivament (8 sobre 10) tant els aspectes relatius a l’organització com a la tasca realitzada pels professionals.

Respecte de les preguntes que tenen a veure amb el seu conflicte concret, les respostes varien en funció de les expectatives inicials i la resolució final del seu conflicte (de mitjana s’obté un 6.8 sobre 10).

Finalment, pel que fa a la satisfacció global, els usuaris valoren molt satisfactòriament el servei de mediació (8.7 sobre 10). I pel que fa a la pregunta sobre si recomanarien el servei a una altra persona, la gran majoria respon afirmativament. (9.4 sobre 10).

Per accedir al servei SABADELL MEDIACIÓ es pot fer a través de diferents vies: personalment, a través de qualsevol de les oficines d’atenció ciutadana; per telèfon, trucant, directament, al telèfon 93 745 31 84 o a través del 010; i per Internet, a través del web: www.sabadell.cat/mediacio

Categories Servei de Mediació, Drets de la ciutadania Tags drets de la ciutadania, Gestió de conflictes, Programa ESCALES, Servei de Mediació