14
Març
2016

El Govern de Sabadell incrementa en més de 450.000 euros el pressupost d’Educació, Acció Social i Salut destinat a afavorir la cohesió i la igualtat d’oportunitats

Entre les mesures figura l’impuls d’un Pla d’èxit educatiu, l’obertura de nous centres de tarda per a infants en risc d’exclusió i el reforç de la salut comunitària en zones amb més necessitat

El Govern de Sabadell incrementa en més de 450.000 euros el pressupost d’Educació, Acció Social i Salut destinat a afavorir la cohesió i la igualtat d’oportunitats

 

La proposta de Pressupost municipal per al 2016 destina 30 milions d’euros a les regidories d’Educació, Acció Social i Salut, un 7% més respecte del pressupost de 2015. En aquest marc, el Govern de Sabadell incrementa en més de 450.000 euros, dins aquests àmbits, el que la proposta de l’any passat destinava a accions per afavorir la cohesió social i per combatre els factors que generen desigualtat a la ciutat. Entre les mesures previstes, figuren les accions per fomentar l’èxit educatiu –com l’increment dels Plans Educatius d’Entorn–, l’eliminació de les llistes d’espera d’atenció domiciliària, l’obertura de nous centres de tarda i el reforç de la salut comunitària en barris o zones amb més necessitat.

 

El conjunt d’accions per a la cohesió han estat presentades avui pel tinent d’alcalde i regidor d’Acció Social i Cultura, Joan Berlanga, el regidor d’Acció Social, Gabriel Fernàndez, i el regidor de Salut, Ramon Vidal.

Tot plegat s’emmarca en el compromís del Govern amb unes polítiques socials transformadores i en la lluita contra la pobresa i l’exclusió. L’estratègia per a la cohesió social que avui s’ha presentat s’articularia en trens grans àmbits: l’èxit educatiu; el Pla Estratègic d’Acció Social i el Pla de Mandat de Salut.

Aquesta estratègia per a la cohesió se sumaria, així mateix, al Pla de Xoc per fer front a l’emergència social que el Govern ja va presentar divendres i a altres accions que s’estan impulsant des d’altres regidories com Promoció Econòmica o Drets Civils, entre altres. Tal com ha comentat avui el tinent d’alcalde d’Acció Social i Cultura, Joan Berlanga,

avançar cap a l’equitat i la cohesió social és una prioritat per aquest govern, és per això que hem incrementat en 450.000 els pressuposts a les regidories d’educació, acció social i salut

L’impuls d’un pla d’èxit educatiu

El pressupost municipal preveu destinar 181.000 euros a Educació, a més d’incrementar en 120.000 euros les inversions per millorar els equipaments educatius. En aquest marc, Berlanga ha destacat que

incrementem un 11% de l’aportació municipal en educació per desenvolupar accions que afavoreixin l’èxit educatiu i la cohesió social d’infants i joves dels entorns socioeconòmics més desfavorits

Entre les mesures, destaca l’augment del capítol d’inversions per a la millora dels equipaments educatius, amb accions com la rehabilitació i pintura dels edificis o la millora de les instal·lacions sanitàries.

D’altra banda, i amb l’objectiu de reduir les desigualtats educatives i fomentar que tothom pugui desenvolupar al màxim les seves potencialitats independentment de la situació econòmica, el Govern impulsarà un Pla d’èxit educatiu al qual aquest 2016 destinarà més de 881.000 euros, amb un increment de 116.590 euros respecte del que es va destinar el 2015 a mesures d’aquest àmbit.

Entre les accions, es potencien els Plans Educatius d’Entorn (PEE), que passaran de quatre a sis. Als actuals PEE –que es desenvolupen a Can Puiggener, la Serra, Campoamor-Sud i Sant Oleguer- la Creu de Barberà–, se sumaran dos de nous, a la zona del nord i als Merinals. Els Plans Educatius d’Entorn pretenen millorar l’èxit educatiu i la cohesió a partir d’un treball comunitari que implica les administracions, els centres educatius, la comunitat educativa i les entitats d’un barri.

En el marc dels PEE, s’ampliaran també els patis oberts. Durant el tercer trimestre de curs es preveu encetar patis oberts a cinc centres educatius, que s’allargaran fins aproximadament el mes d’octubre. Aquestes cinc escoles estaran situades al nord, sud, est, oest i centre de la ciutat i comptaran amb la presència d’un dinamitzador.

Així mateix, els Plans Educatius d’Entorn incorporen accions tan diverses com tallers d’estudi assistit, el foment de la participació en activitats extraescolars i mesures de suport a l’aprenentatge de l’anglès per a alumnes preuniversitaris, entre altres.

D’altra banda, tal com es va anunciar fa uns dies, el Govern treballarà per incrementar la igualtat d’oportunitats en l’accés al Ciutat i Escola, el programa municipal de propostes educatives que es generen a la ciutat perquè infants i joves complementin els coneixements curriculars que assoleixen a les aules. En aquest sentit, es treballarà perquè tots els centres públics de Sabadell puguin disposar a partir del curs vinent d’un fons destinat a la participació en les activitats. Un fons que, ja des d’un principi, s’establiria per a cada centre, atenent els diferents graus de complexitat dels centres educatius i a la situació de les famílies.

Una altra línia d’acció del Pla d’Èxit Educatiu passarà per fomentar els ajuts que facilitin la participació d’alumnes amb necessitats educatives especials als Casals d’Estiu, amb una partida de 33.000 euros que consolidarà l’increment en aquest àmbit introduït ja a l’estiu de 2015 respecte les partides inicials previstes en aquell exercici.

De la mateixa manera, es consolidarà l’increment introduït pel Govern municipal al setembre, en els ajuts destinats a facilitar la participació d’alumnes amb risc d’exclusió en activitats extraescolars, als quals es destinaran 10.000 euros.

També en el marc de les accions adreçades a infants i joves amb dificultats socioeconòmiques, es treballarà per impulsar noves activitats de lleure educatiu, en la línia del casals de Nadal portats a terme per primer cop entre el desembre i el gener passats.

Una resposta a les causes de les desigualtats

La Regidoria d’Acció Social comptarà amb un pressupost de despesa de prop de 14 milions d’euros, un 7,66% del pressupost total de l’Ajuntament, amb un increment del 10% respecte la proposta de 2015. L’aportació municipal s’apuja en 268.000 euros.

A més del Pla de Xoc que donarà resposta a les situacions d’emergència social, amb la voluntat d’abordar com més aviat millor els factors que generen desigualtat, des de la Regidoria s’està elaborant de forma participada el Pla Estratègic d’Acció Social (PEAS), que ja ha començat a identificar les principals necessitats en l’àmbit social. En aquest sentit hi ha decisions i mesures que s’hauran d’abordar un cop finalitzada la confecció del PEAS, però d’altres es posaran ja en marxa.

Dins les accions previstes, enguany el pressupost destinat als Centres de Tarda s’incrementa en 110.000 euros. L’objectiu és passar en un primer termini de 6 a 8 centres de tarda, amb la previsió de finalitzar el mandat amb 10 centres. Als actuals de les Termes, Torre-romeu, Can Puiggener, Can Deu, la Concòrdia i Can Rull se sumaran dos de nous al nord i als Merinals. En aquest marc, tot el Govern està treballant per lligar una intervenció integral i una lògica conjunta en l’atenció entre els 0 i els 18 anys.

Així mateix, es treballarà per diversificar la resposta a la pobresa alimentària. En aquest sentit, el pressupost estableix un increment de 40.000 euros per a l’obertura d’un centre de distribució d’aliments tipus DISA, que permeti més varietat en els aliments, que els usuaris i usuàries puguin escollir en funció del que realment necessiten, evitar el malbaratament d’aliments i potenciar la incorporació de voluntaris i voluntàries al servei.

En relació amb aquest tema, el regidor d’Acció Social, Gabriel Fernàndez considera que és clau

avançar cap a un model que no es limiti a donar una resposta assistencial a aquesta situació i obrir noves vies i possibilitats. En aquesta línia estem treballant, però per aconseguir-ho és necessari la implicació i la coordinació dels diferents agents que hi intervenen, institucions, personal tècnic i entitats

Promoure la equitat en salut

Des de la Regidoria de Salut es concentraran esforços per promoure l’equitat en salut, intervenint segons la necessitat de cada barri i cada col·lectiu, ja que un dels factors que incideixen sobre la salut de les persones és el seu entorn socioeconòmic.

En aquest sentit, s’està elaborant el Pla de Mandat de Salut, que tal com ha explicat el regidor de Salut, Ramon Vidal, “té com a grans prioritats garantir el bon funcionament del sistema de salut públic, la millora de la coordinació transversal i de l’organització i la identificació i lluita contra els factors generadors de desigualtat en salut”.

Així mateix, a l’abril es tindran els resultats de l’enquesta realitzada per l’Ajuntament en col·laboració amb la Diputació de Barcelona entre joves de 4t. d’ESO de Sabadell sobre hàbits relacionats amb la salut i que ha de permetre dissenyar accions per abordar problemàtiques concretes que s’hagin detectat.

Dins el pressupost de la Regidoria de Salut, les polítiques que treballaran per reduir la correlació entre l’economia d’una persona o col·lectiu i la seva salut, se centraran sobre tot en l’àmbit de Promoció de la Salut (Educació per a la Salut i Estils de Vida) i comptaran amb 450.000 euros.

Així, es reforçarà l’actuació en salut comunitària en els barris on s’han detectat més necessitats (Torre-romeu, Can Puiggener, Sud, Merinals), comptant amb els agents que treballen a la zona, les entitats i la ciutadania. Es crearan taules de salut comunitària per abordar els problemes de salut més prevalents a cada zona i com es poden introduir millores mitjançant accions de promoció de la salut i prevenció en àmbits com l’alimentació, l’exercici físic, el consum de tabac, alcohol i altres substàncies, la salut sexual i reproductiva, la higiene o l’autocura.

Una altra línia de treball fonamental serà la promoció de la salut mental en adolescents i joves, tot potenciant les habilitats socials i comunicatives, l'expressió d’emocions, la gestió de conflictes i el foment de l’autoestima. De fet, el treball amb infants, adolescents i joves serà prioritari, així com amb les persones que hi tenen relació directa com els pares i mares, professorat, monitors i monitores. Així mateix, des de la Regidoria de Salut es farà un especial esforç, a través del treball transversal amb altres regidories, per arribar a altres col·lectius socialment vulnerables com ara grups de dones, persones nouvingudes, etc.

Així mateix, des de l’Ajuntament s’està col·laborant en el projecte de prescripció social de la zona sud per lluitar contra l’aïllament social i evitar la medicalització dels problemes de la vida, posant en contacte els usuaris del Centre d’Atenció Primària (CAP) amb els recursos que ofereix la seva comunitat.