23
Desembre
2014

El Ple aprova definitivament les ordenances fiscals i reguladores de preus públics per al 2015

Entre les al·legacions, s’estimen les propostes per no incrementar l’IBI en immobles de naturalesa urbana ni tampoc la taxa de residus

El Ple municipal ha resolt les al·legacions presentades i ha aprovat definitivament les ordenances fiscals i reguladores de preus públics per al 2015. El punt s’ha aprovat aquest matí en segona votació amb els vots a favor del PSC. El regidor no adscrit Antonio Vega s’ha abstingut i els grups de CiU, PP, ES, EUiA, ICV i el regidor no adscrit, Carles Marlés, hi han votat en contra.

La proposta d’ordenances fiscals i reguladores de preus públics per al 2015 es presenta amb un marcat caràcter social i busca, així mateix, treballar per la transparència, la seguretat jurídica i la solvència, tot defensant alhora drets i principis fonamentals i reconeguts en el nostre marc legal com és, per exemple, el dret a l’Habitatge. Sota aquestes premisses, la proposta presentada i aprovada de forma inicial pel Ple del mes d’octubre arribava ja marcada, entre altres trets, per la renovació de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de tributs municipals i també per la nova taxa per habitatges buits. S’hi incorporava, així mateix, l’exempció de la plusvàlua en cas de pèrdua de l’habitatge habitual per desnonament o dació en pagament.

La proposta d’ordenances que s’ha presentat avui al Ple accepta diferents esmenes i propostes d’entitats i grups municipals que han presentat al·legacions.

Entre les aportacions, s’han estimat les propostes per no incrementar l’IBI en immobles de naturalesa urbana ni la taxa de residus, dos dels grans tributs que afecten una gran part de la ciutadania.

En relació amb l’IBI, s’estima l’al·legació per no incrementar els llindars de renda familiar per gaudir de les bonificacions previstes per a famílies nombroses. Alhora s’amplien les bonificacions per a aquest tipus d’unitat familiar, de manera que s’incrementi la bonificació en un 10% per cada fill addicional a partir de tres fills, fins a un màxim del 75%.

Encara en matèria d’habitatge, s’accepta la proposta relativa a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per estendre la bonificació de fins al 95% de l’impost a aquelles obres de rehabilitació d’habitatge que tinguin un informe favorable de l’Oficina Local de l’Habitatge. També  s’accepta la proposta referent a la taxa  per a la intervenció municipal en les obres i usos, per incloure en els supòsits de no subjecció a la taxa el mateix tipus d’obres de rehabilitació (és a dir, amb informe favorable de l’Oficina Local de l’Habitatge). En tots dos casos, es tracta de facilitar les iniciatives destinades a la rehabilitació.

Pel que fa a la taxa per habitatges buits, s’estimen parcialment les propostes per incorporar algunes precisions  relatives als supòsits de causes justificades dels habitatges buits i per establir les normes per a la determinació de l’import del patrimoni net dels subjectes passius (empreses), que han de facilitar la gestió administrativa de la taxa. 

Foment de l’activitat econòmica i productiva

Val a dir que, en relació amb el foment de l’activitat econòmica i pel que fa al residu comercial assimilat al domicili, la taxa també es congela.

En aquest àmbit –impuls de l’activitat econòmica i productiva--, i en relació amb l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) s’estimen les propostes per introduir una bonificació de la quota als subjectes passius que hagin incrementat el promig de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu immediatament anterior al de l’aplicació de la bonificació. En aquest cas, la bonificació es fixa en un 35%.

Respecte a la taxa per a la utilització privativa, aprofitament especial i serveis prestats en els mercats municipals, s’estimen les al·legacions que demanen, per una banda, no incrementar les tarifes corresponents als mercats de gestió municipal. De l’altra, s’anul·la la quota prevista per traspàs de parades entre pares i fills i es rebaixa fins el 50% de la quota, en el cas de traspàs entre avis i néts i entre germans.

Zona blava i Impost de Vehicles

Entre les modificacions a la taxa de la zona blava, s’aplicarà una bonificació del 50% als vehicles elèctrics purs, híbrids endollables i de pila combustible i als vehicles que utilitzin bi o tri-combustibles de GNC (Gas Natural Comprimit), GLP-Autogas (Gas Liquat del Petroli) amb unes emissions inferiors a 150g de CO2/Km. Per tal de tenir accés a aquesta bonificació, els vehicles que utilitzin bi o tri-combustibles de GNC  o GLP-Autogas hauran d’obtenir el distintiu de l’Ajuntament de Sabadell que els acrediti, per mitjà de la seva exhibició al vehicle.

En l’impost sobre vehicles, s’introdueix una bonificació del 100% per als vehicles clàssics de més de 25 anys quan el titular tingui com a mínim un altre vehicle que tributi per l’impost a Sabadell.

Ordenances fiscals

Amb la voluntat de prioritzar l’aspecte social, tot cercant un equilibri amb la despesa pública i la solvència, les Ordenances Fiscals i Reguladores de Preus Públics proposen un increment moderat d’un 1% per al 2015 en alguns tributs com l’IAE o la taxa de guals. Això no obstant, no afectarà tots els tributs. De fet, més d’un 40% del sistema tributari municipal no es veu incrementat.

Es manté el sistema de tarifació social en serveis com residus o atenció domiciliària. En aquests dos casos, de fet, es congelen els preus. Tot plegat per fer complir el principi de capacitat econòmica i alhora per  facilitar o fomentar diferents àmbits, ja sigui la reactivació econòmica, l’emprenedoria i el foment de l’ocupació, la cohesió social, l’educació, la cultura o un entorn més sostenible.