03
Desembre
2014

Informació del ple municipal del mes de desembre

Durant la part resolutiva de la sessió plenària del mes de desembre es van tractar el següents punts:

-          Aprovar els esborranys de les actes de la sessió ordinària del dia 4 de novembre de 2014 i, la sessió extraordinària del dia 18 de novembre de 2014. Aprovat per unanimitat.

-          Aprovar les tarifes relatives a la campanya escolar de música, teatre i dansa, curs 2014-2015. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC, CiU, ES, EUiA, ICV i regidor Carles Marlés

o       En contra: --

o       Abstenció: PP i regidor Antonio Vega

-          Resoldre el recurs de reposició interposat per TORRA, S.A., concessionària dels serveis funeraris, contra els acords de l’Ajuntament Ple, de 7 d’octubre de 2014, de regularització dels serveis complementaris. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC i ES

o       En contra:

o       Abstenció: CiU, PP, EUiA, ICV i regidors Carles Marlés i Antonio Vega

-          Aprovar el llistat de preus de les piscines municipals Joan Serra per l'any 2015. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC

o       En contra: EUiA i ICV

o       Abstenció: CiU, PP, ES i regidors Carles Marlés i Antonio Vega

-          Aprovar el llistat de tarifes del Gimnàs Municipal per l'any 2015. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC

o       En contra: EUiA i ICV

o       Abstenció: CiU, PP, ES i regidors Carles Marlés i Antonio Vega

-          Ratificar l'acord del Ple  de 7 d'abril de 1989 en virtut del qual es va manifestar la voluntat de l'Ajuntament  de Sabadell d'agermanar-se amb la ciutat d'Argub i donar continuïtat al Protocol d'Amistat subscrit entre els representants de les ciutats de Sabadell i d'Argub, per fer efectiu l'agermanament. Aprovat per unanimitat.

-          Modificar els nomenaments de membres en Entitats i Organismes amb representació Municipal. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC, CiU, PP,  ES, EUiA, ICV i el regidor Carles Marlés

o       En contra: ---

o       Abstenció: regidor Antonio Vega

-          Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, dels serveis de neteja d'equipaments municipals. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC

o       En contra: ES, EUiA i ICV

o       Abstenció: CiU, PP i regidors Carles Marlés i Antonio Vega

-          Resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació, derogació i establiment de les ordenances fiscals i preus publics 2015. Rebutjada per no obtenir majoria absoluta.

o       A favor: PSC

o       En contra: CiU, PP, ES, EUiA, ICV i regidor Carles Marlés

o       Abstenció: regidor Antonio Vega

-          Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 4/14. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC

o       En contra: EUiA i ICV

o       Abstenció: CiU, PP, ES i regidors Carles Marlés i Antonio Vega

-          Aprovar el novè expedient de modificació per Ple del pressupost prorrogat 2013, per l’exercici 2014, mitjançant suplement de crèdits i crèdits extraordinaris. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC

o       En contra: ---

o       Abstenció: CiU, PP, ES, EUiA, ICV i regidors Carles Marlés i Antonio Vega

-          Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació de Sabadell a l'àmbit del sector E Can Gambús, MPG 65. Rebutjada per no obtenir majoria absoluta.

o       A favor: PSC

o       En contra: ES, EUiA, ICV i regidor Carles Marlés

o       Abstenció: CiU, PP i regidor Antonio Vega

-          Resoldre sobre la denegació de l'aprovació provisional del Pla especial de l'àmbit de Ca n'Alzina, als termes municipals de Sabadell i Polinyà, PE-117. Aprovat per majoria absoluta.

o       A favor: PSC, ES, EUiA, ICV i regidors Carles Marlés i Antonio Vega

o       En contra: ----

o       Abstenció: CIU i PP

-          Aprovar les tarifes i els preus d'altres serveis i prestacions complementaris en relació  al servei públic de subministrament d'aigua per al 2015. Rebutjada.

o       A favor: PSC

o       En contra: CiU, PP, ES, EUiA, ICV i regidors Carles Marlés i Antonio Vega

o       Abstenció: ----

A la part deliberativa i de control, el Ple va aprovar per majoria una proposició dels grups municipals de Convergència i Unió, Partit Popular, l'Entesa per Sabadell, Esquerra Unida i Alternativa, Iniciativa per Catalunya Verds i els regidors Carles Marlés Tortosa i Antonio Vega Reina, a favor de la personació de l'Ajuntament de Sabadell com a acusació particular en el Cas Mercuri. El text es va aprovar amb els vots a favor dels grups proposants i  els regidors no adscrits. El PSC va votar en contra.

Així mateix, es va aprovar per unanimitat una proposició dels grups municipals d'Esquerra Unida i Alternativa, Iniciativa per Catalunya Verds i l'Entesa per Sabadell, per la declaració de Sabadell com a Vila Groga.

També es va aprovar per majoria una proposició del grup municipal de CiU de felicitació al poble de Sabadell pel 9N i de solidaritat en relació a la querella presentada per la fiscalia general de l’estat contra el president i altres membres del govern de la Generalitat i les seves conseqüències. El punt es va aprovar amb els vots favorables del grup proposant i de PSC, ES, EUiA, ICV i el regidor Carles Marlés. El PP va votar en contra.

Per últim, es va donar llum verda a una proposició dels grups municipals de l'Entesa per Sabadell, EUiA i ICV a favor del servei d'Urgències de l'Hospital de Sabadell. Aquest punt va comptar amb els vots a favor dels grups proposants, també del PSC, PP i del regidor Carles Marlés. El grup municipal de CiU va votar en contra.

15.-            Proposició dels grups municipals de Convergència i Unió, Partit Popular, l'Entesa per Sabadell, Esquerra Unida i Alternativa, Iniciativa per Catalunya Verds i els regidors Carles Marlés Tortosa i Antonio Vega Reina, a favor de la personació de l'Ajuntament de Sabadell com a acusació particular en el Cas Mercuri.

16.-           Proposició dels grups municipals d'Esquerra Unida i Alternativa, Iniciativa per Catalunya Verds i l'Entesa per Sabadell, per la declaració de Sabadell com a Vila Groga.

17.-            Proposició del grup municipal de CiU de felicitació al poble de Sabadell pel 9N i de solidaritat en relació amb la querella presentada per la fiscalia general de l’Estat contra el president i altres membres del govern de la Generalitat de Catalunya i les seves conseqüències. (títol definitiu de la moció modificat a la sessió del Ple mitjançant esmensa in voce)

19.-            Proposició dels grups municipals de l'Entesa per Sabadell, EUiA i ICV a favor del servei d'Urgències de l'Hospital de Sabadell.