14
Gener
2015

Informació del ple municipal del mes de gener de 2015

Durant la part resolutiva de la sessió plenària del mes de gener es van tractar els següents punts:

-          Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 2 de desembre de 2014. Aprovat per unanimitat.

-          Aprovar la modificació dels Estatuts de la Corporació Sanitària Parc Taulí. Aprovat per majoria absoluta.

o       A favor: PSC, CiU, PP, EUiA, i regidors Carles Marlés i Antonio Vega

o       En contra: --

o       Abstenció: ES, ICV

-          Aprovar l’establiment de les tarifes corresponents al programa de vacances per a la gent gran 2015. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC

o       En contra: CiU, ES, EUiA, ICV i el regidor Carles Marlés

o       Abstenció: PP i el regidor Antonio Vega

-          Aprovar l’acta de les operacions de delimitació territorial amb Castellar del Vallès. Aprovat per majoria absoluta.

o       A favor: PSC, PP, ES, EUiA, ICV, i regidors Carles Marlés i Antonio Vega

o       Abstenció: CiU

-          Nomenar els membres de la comissió municipal de delimitació territorial amb Cerdanyola del Vallès. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC, ES, EUiA, ICV, i el regidor Carles Marlés

o       Abstenció: CiU, PP i el regidor Antonio Vega

-          Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla General municipal d’ordenació de Sabadell en l’àmbit del sector E Can Gambús, MPG-65. Aprovat per majoria.

o       A favor: PSC, CiU, PP i el regidor Antonio Vega

o       En contra: ES, EUiA, ICV i eI regidor Carles Marlés

-          Aprovar el text i la formalització de l’addenda al Conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Sabadell  per a la posada en funcionament de les instal·lacions de bioreactors de membranes de l'EDAR-Riu Sec. Aprovat per majoria absoluta.

o       A favor: PSC, CiU, PP, i regidor Antonio Vega

o       Abstenció: ES, EUiA, ICV i regidor Carles Marlés

A la part deliberativa i de control, el Ple va aprovar per majoria una proposició del grup municipal de Convergència i Unió per elaborar un protocol d'actuació pel comerç i veïns/es afectats/des per obres de llarga durada. El text es va aprovar amb els vots a favor de PSC, CiU, PP, EUiA, ICV i el regidor Carles Marlés. Es va abstenir ES i el regidor Antonio Vega.

Així mateix, es va aprovar per majoria una proposició del grup municipal d'Esquerra Unida i Alternativa pel foment del comerç de proximitat. El punt es va aprovar amb els vots favorables del grup proposant i de PSC, CiU, PP, ICV i el regidor Carles Marlés. Es van abstenir ES i el regidor Antonio Vega.

També es va aprovar per majoria una proposició del grup municipal de CiU en defensa del model propi de comerç i de suport a les gestions de la Fundació Comerç Ciutadà. El punt es va aprovar amb els vots favorables del grup proposant, de PSC i el regidor Carles Marlés. Es van abstenir, PP, ES, EuiA, ICV i el regidor Antonio Vega.

 

Proposició del grup municipal de Convergència i Unió per tal d'elaborar un protocol d'actuació pel comerç i veïns/es afectats/des per obres de llarga durada

Proposició del grup municipal d'Esquerra Unida i Alternativa pel foment del comerç de proximitat

Proposició del grup municipal de Convergència i Unió en defensa del model propi de comerç i de suport a les gestions de la Fundació Comerç Ciutadà