PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

NOTÍCIES

18
Gener
2017

L’Ajuntament sol·licitarà a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat la revisió del contracte de recollida de residus i neteja viària

El consistori qüestiona la legalitat del contracte amb Smatsa després que un estudi tècnic hagi detectat diverses irregularitats

L’Ajuntament sol·licitarà a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat la revisió del contracte de recollida de residus i neteja viària

L’Ajuntament de Sabadell sol·licitarà a la Comissió Jurídica Assessora –òrgan consultiu depenent de la Generalitat de Catalunya– un dictamen preceptiu i vinculant, que determini si el contracte de residus i neteja, adjudicat a Serveis de Medi Ambient, SA (Smatsa) l’any 2012, per 15 anys, és nul.

Aquesta decisió l’ha pres el consistori després que el Servei d'Anàlisi i Projectes de l’Ajuntament, encarregat d'estudiar el funcionament, el control i la viabilitat dels serveis públics municipals, hagi estudiat el grau de compliment en l'execució d’aquest servei en relació amb l'oferta presentada per l’empresa i hagi detectat diferents nivells d’irregularitats.

Aquestes irregularitats serien, d’una banda, tant en relació amb el procés de licitació –investigat en el cas Mercuri per delictes contra l’administració pública–, els plecs de condicions, l’oferta presentada per l’empresa Smatsa, el procés de valoració de les ofertes i la signatura de contracte. Com, d’altra banda, quant a la prestació i fiscalització del servei.

L’anunci l’ha fet avui l’alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, en el transcurs d’una roda de premsa, acompanyat pel regidor de Nova Economia i Serveis Centrals, Albert Boada, i pel regidor d’Espai Públic, Xavier Guerrero.

Per a Fernàndez, “és compromís d’aquest Govern oferir un servei públic de qualitat i, per tant, conèixer si estem donant a la ciutadania uns serveis de qualitat a un preu just o si finalment resulta que hem estat pagant un preu excessiu per la qualitat dels serveis que rebem. Si paguem per 10, volem rebre i hem de rebre servei per 10 ” i, en aquest sentit, ha afegit que “ens estem dotant d’eines per prevenir i evitar les possibles pràctiques incorrectes a l’administració en el nostre objectiu clar i ferm de lluitar contra la corrupció”.

És en aquest sentit que l’Ajuntament ha decidit que la Comissió Jurídica Assessora com a òrgan encarregat de vetllar, també, per la legalitat de l’actuació dels ens locals de Catalunya, atesa l’autonomia i independència de què gaudeix, dictamini si el contracte és nul i l’Ajuntament ha de tramitar la nul·litat, o bé no el consideri nul i, per tant, l’Ajuntament hauria d’obrir els corresponents expedients sancionadors a l’empresa per les irregularitats detectades.

Des de possibles irregularitats en la contractació fins a incompliment del servei

De l’estudi dels tècnics municipals es deriven dos informes, en els quals es detectarien diferents nivells d’irregularitats. Un de jurídic sobre les irregularitats en el plec de condicions de la licitació –ja finalitzat i que s’eleva a la Comissió Jurídica Assessora– i un altre sobre la qualitat en la prestació del servei, actualment en fase d’elaboració

En el primer dels informes –que es portarà a l’aprovació del Ple municipal del mes de gener– es constata que en el Plec de clàusules del concurs s’establien algunes anormalitats, com una garantia de 600.0000 € en lloc dels més de 12 M€ a què obliga la llei (un 5% de l‘import de l’adjudicació del contracte) –tot i que en aquest cas, aquest fet hauria prescrit al desembre de 2015–; o la qualificació del contracte com a gestió de serveis públics –conegut com a concessió– quan en realitat hauria de ser de contracte de serveis, fet que permet allargar la durada del contracte de 4 anys (ampliable a 2 més) fins a 15 (ampliable a 5 més) i limita l’exposició pública dels 56 dies, amb la publicació al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), a només 20 dies i sense obligació de publicar al DOUE.

O la compra de vehicles per part de l’empresa adjudicatària finançada amb una subvenció periòdica de l’Ajuntament a través d’una figura de contracte no aplicable a privats i amb un cost financer més elevat que el mercat i sense puntuació tècnica econòmica en el concurs.

En aquest informe es fa esment també que en el procés de licitació i valoració de propostes s’hauria donat per vàlida la justificació de la solvència econòmico-financera presentada per Smatsa, permetent-la participar al concurs, quan hi havia prou elements que indicaven tot el contrari: haver aprovat, en l’anterior contracte, factures abans de la finalització del servei per poder pagar les nòmines al personal; les dades de volum de negoci indicaven un import per 1 M€ menys que l’import del concurs; o algunes dades que mostraven que no es disposava de capacitat per atendre els deutes amb venciments inferiors a un any.

Pel que fa a la signatura del contracte, també s’han detectat possibles irregularitats, ja que l’empresa adjudicatària aportava la garantia definitiva en forma d’aval bancari anual, en lloc de per la durada pel total de contracte més un any que és com està establert per llei.

Quant a l’execució de contracte, en l’informe encara en fase d’elaboració es planteja que en l’oferta de l’empresa adjudicatària es proposava uns costos laborals superiors als que establia el conveni laboral a què feia referència el plec: des de la imputació de costos de vestuari o elements auxiliars que no s’utilitzaven (oficines, personal administratiu, informadors o peons); o la imputació del cost de cap d’unitat molt per sobre del preu real; o els càlculs del cost d’antiguitat amb pagues extraordinàries, en lloc de només amb el salari base, entre altres, per exemple i que haurien significat una sobrefacturació propera als 6 M€.

El Servei d'Anàlisi i Projectes està fent també un control i fiscalització de la pròpia prestació de servei. En aquest sentit, quant a la recollida del residus, l’empresa adjudicatària hauria presentat rendiments més baixos que els compromesos en la mateixa oferta i, per tant, certificant menys volum de feina que la que hauria de correspondre per aquell preu. També, l‘estudi fet indica que Smatsa hauria fet menys del 60% de les neteges de contenidors contractades; o que hauria endarrerit fins al gener del 2016 el sistema de seguiment GPS d’equips, situació que hauria deixat l’Ajuntament durant 41 mesos sense capacitat de control de posicionament. O, en el cas de la neteja viària, l’empresa no hauria informat del nivell de compliment dels 52 serveis previstos en l’oferta, indicant només els recursos que posava a disposició.

El 10% de pressupost municipal es destina a la recollida de residus i neteja viària

El contracte per la recollida d'escombraries i la neteja dels carrers és el de més import adjudicat per l’Ajuntament; el 2015 representava el 10,85% del total del pressupost inicial i “és clar que la ciutadania no està rebent un servei de qualitat pel preu que està pagant”, ha comentat Guerrero. A més, ha volgut deixar de manifest que “volem reconèixer la feina feta pels treballadors i les treballadores del servei de recollida de residus i neteja viària de la ciutat, ja que aquest Govern no posa en dubte la seva professionalitat, sinó el que qüestiona és l’actuació correcta de l’empresa” i ha finalitzat afegint que “el procés de revisió no posa en dubte ni la continuïtat del servei ni l’estabilitat dels llocs de treball”.

Per últim, també es detecta que l’Ajuntament en el seu moment no hauria actuat correctament en la fiscalització del servei, ja que per exemple, l’Ajuntament no va definir, en el termini de 6 mesos des de l’inici del contracte a l’agost de 2012, els criteris de qualitat; o s’haurien acceptat factures d’equips posats a disposició del servei enlloc de certificar serveis efectivament prestats; o s’haurien revisat a l’alça els preus de 2013 i 2014 amb índex diferents dels previstos legalment i sobre conceptes no revisables (els preus de 2015 i 2016 (amb IPC -1 i 0, no es van revisar), amb un sobrecost dels errors que pel període agost 2012 a desembre 2016 serien d’1.210.220 €.

També es posa de manifest que en el mandat anterior no es va encarregar cap auditoria de control de la prestació de servei, inclosa en el preu del contracte. Ha estat al 2016, amb l’actual Govern, quan s’ha contractat l’auditoria. Un cop finalitzada tant aquesta auditoria del servei com l’estudi de l’estat del contracte, se seguirà amb els procediments legalment establerts per esmenar les irregularitats detectades.

Per a Boada, “des de l’administració tenim l’obligació de rendir comptes a la ciutadania, hem de tenir eines per poder determinar el grau d’adequació dels contractes externs, exigir el compliment en el cas de desviacions i denunciar les situacions irregulars”. És en aquest sentit que Boada ha recordat que el Govern va elaborar en Pla d’avaluació per analitzar tant la qualitat i la gestió, com el compliment dels mateixos. [Més info del Pla: L'Ajuntament de Sabadell avalua la qualitat i gestió dels serveis municipals externalitzats]

A més d’aquest Pla i, en el cas concret de la recollida de residus i neteja viària, des del moment que es van detectar les primeres irregularitats en la gestió i per atendre també les reclamacions de la ciutadania, l’Ajuntament va incrementar el personal adscrit al departament municipal per tal de portar un major control i seguiment del servei. A més, s’ha creat la figura d’inspector de carrer, fins ara inexistent, com a primer pas per a la creació d’un cos d’inspecció encarregat de vetllar i fiscalitzar el bon funcionament dels serveis municipals gestionats externament.