05
Novembre
2020

El nou pla de poda preveu esporgar més de 7.000 arbres

El nou pla de poda preveu esporgar més de 7.000 arbres

El nou pla de poda de l’arbrat viari municipal s’ha posat en marxa aquest mes d’octubre i és previst que finalitzi l’estiu de 2021. En total, es preveu la poda i el sanejament de 7.043 arbres a tota la ciutat. En aquest enllaç es pot consultar tota la informació dividida per districtes i amb plànols d’actuació.

La poda és el procediment d’eliminació selectiva de branques o parts d’aquestes per un motiu concret. En el cas de l’arbrat viari, la majoria de vegades la poda es fa amb fins sanitaris, de seguretat i per la situació dels arbres, ja que pot entrar en conflicte amb la senyalització, el trànsit o els edificis, entre d’altres. En els exemplars més joves, la poda serveix per regular la seva estructura o per donar-los una forma determinada. Tot i això, hi ha una sèrie de prioritats establertes per procedir a la poda:

 • Tallar branques mortes o amb risc de caiguda.
 • Tallar branques baixes que afectin els vianants, la senyalització viària o el trànsit.
 • Formar correctament l’arbre o restaurar formes anòmales.
 • Adequar els arbres a les necessitats d’ús i a l’espai on s’han de desenvolupar.

Seguint aquests criteris, la poda es pot fer durant tot l’any. El cas és que hi ha unes determinades operacions que només es poden fer quan l’arbre està verd, com ara l’eliminació de forts rebrots. Per tant, no és encertat dir que la poda només es pot fer a l’hivern.

A la ciutat, el principal risc de caiguda dels arbres és a causa de podriments interns o externs de l’exemplar que bàsicament venen provocats per impactes de cotxes i ferides de gran poda. Per aquest motiu tampoc és recomanable fer podes intenses.

Els beneficis dels arbres a les ciutat van des de la vessant psicològica fins a l’ambiental:

 • Donen riquesa ecològica i afavoreixen corredors biològics
 • Creen microclimes agradables
 • Fan ombra a l’estiu
 • Filtren i fixen elements contaminants
 • Donen identitat a l’espai on es troben
 • Fan bonic, harmonitzen i dignifiquen espais públics
 • Disminueixen el soroll