PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

Procés de revisió del catàleg d’elements protegits vigents

El Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PE-131), en tràmit, en endavant PEPS, és la revisió del Text refós del Pla especial de protecció dels béns arqueològics, mediambientals i arquitectònics de Sabadell [PEP] BAMAS (PE-122), planejament vigent en l’actualitat.

L'objecte del PEPS és l'establiment de totes aquelles determinacions i mesures necessàries per a l'adequada preservació, foment, restauració, intervenció i gestió dels béns arqueològics, paisatgístics, naturals i arquitectònics que constitueixen el patrimoni del municipi de Sabadell.

PEPS.JPG

Els objectius bàsics del PEPS són:

- Inventariar exhaustivament els béns immobles, els jaciments arqueològics i altres elements singulars de valor patrimonial, així com els valors naturals i paisatgístics del municipi, amb la finalitat d’aprehendre el territori i facilitar la presa de decisions quant a quins elements cal protegir.

- Aprofundir en el coneixement de la història de cadascun d’aquests elements, així com dels trets urbanístics i arquitectònics que els defineixen i caracteritzen, per a determinar els seus valors històrics, tipològics i ambientals, definir els motius de la seva catalogació i fixar la categoria i el nivell de protecció.

- Establir un seguit de mesures urbanístiques de protecció jurídica que serveixin d’instrument normatiu capaç de permetre la preservació i la posada en valor de tots aquests elements i valors.

- Permetre la difusió i el coneixement per part de la ciutadania dels valors patrimonials i paisatgístics i de la història que aquests elements transmeten com un actiu cultural.

Els béns inclosos en el catàleg del PEPS es classifiquen segons les seves característiques en:

Béns Arquitectònics, subdividits en:

 • Conjunts Arquitectònics (CA)
 • Elements Arquitectònics (EA)
 • Béns Arqueològics i Paleontològics (BARP)
 • Béns Socioculturals i Etnològics (BSE)
 • Béns Naturals (BN)
 • Béns Ambientals i Paisatgístics (BAMP)

Per allò que fa al règim jurídic d’aplicació als béns catalogats, el PEPS estableix quatre categories: tres que corresponen a les definides sectorialment per la Llei 9/1993 de Patrimoni Cultural Català,  (BCIN, BCIL i EPA) i una quarta per als béns que es protegeixen per via urbanística (BPU). Es així que els béns es classifiquen en les categories de:

 • Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN). Són els béns immobles més rellevants del patrimoni cultural català inclosos en el Registre de Béns Cultural d’Interès Nacional el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
 • Béns Culturals d’Interès Local (BCIL). Són els béns integrants del patrimoni cultural català que, tot i llur significació i importància, no compleixen les condicions pròpies dels BCIN.
 • Béns amb Protecció Urbanística (BPU). Són aquells béns immobles (elements, conjunts, indrets, etc.), no declarats ni incoats BCIN o BCIL, els valors dels quals identifiquen l’arquitectura tradicional del lloc i/o el paisatge del municipi, que el PEPS vol protegir pels seus valors d’interès cultural.
 • Espais de Protecció Arqueològica (EPA):

Es consideren espais de protecció arqueològica i són objecte de catalogació, els jaciments que no han estat declarats BCIN on, per evidències materials, per antecedents històrics o per altres indicis, se suposa l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques.

Finalment, quant a la regulació de les intervencions, el PEPS estableix sis tipus de nivells de protecció, en funció del règim jurídic del bé, que hi determinen les condicions d’intervenció recollides en els plànols normatius, normativa i fitxa/es del catàleg de cada bé. Els nivells de protecció que estableix el PEPS són:

 • N.1 Integral
 • N.2 Conservació
 • N.3 Parcial
 • N.4 Ambiental
 • N.5 Documental
 • N.6 Àrea d’expectativa arqueològica (només per a béns arqueològics)