PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

Pressupost general de 2022

L'expedient es va aprovar inicialment per Ple del dia 15 de novembre de 2021 i definitivament en data 22 de desembre de 2021. Va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2022.

En data 5 d’abril de 2022 el Ple municipal va modificar les bases d’execució del pressupost (articles 7 i 34).

1. Pressupost 2022

1.1 Presentació pressupost

1.2. Dictamen

1.3. Informe intervenció TRLRHL

1.4. Informe intervenció estabilitat

1.5. Informe econòmic financer

2. Modificacions Pressupost

3. Ordenances fiscals per a 2022
Les ordenances fiscals són les normes que aprova l'Ajuntament per regular els tributs d'àmbit local (impostos, taxes i contribucions especials) i els preus públics. Són una eina bàsica de la política fiscal i tributària, i una de les principals fonts d'ingressos municipals, que permeten portar a terme les actuacions que es consideren fer.

4. Línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici de 2022
Les línies fonamentals del pressupost han de contenir les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les mesures d'ingressos i de despeses en què es basen, i han de donar informació sobre els ingressos i despeses continguts al projecte de pressupost.

5. Marc pressupostari 2022-2024
El marc pressupostari s'elabora en compliment de l'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Constitueix la referència pressupostària pels propers tres anys, i ha de servir com a marc per a la futura elaboració d'uns pressupostos anuals coherents amb els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic.