PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

Pressupost general de 2022

Aquest document va ser modificat pel Ple municipal de data 22 de juliol de 2022.

L'edicte d’aprovació inicial es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 29 de juliol de 2022, en no haver-se presentat reclamacions es va publicar l’edicte d’aprovació definitiva en el BOPB de data 26 d’agost de 2022. Va entrar en vigor en data 27 d’agost de 2022.

1. Pressupost 2022

1.1 Presentació pressupost

1.2. Dictamen

1.3. Informe intervenció TRLRHL

1.4. Informe intervenció estabilitat

1.5. Informe econòmic financer

2. Modificacions Pressupost

3. Ordenances fiscals per a 2022
Les ordenances fiscals són les normes que aprova l'Ajuntament per regular els tributs d'àmbit local (impostos, taxes i contribucions especials) i els preus públics. Són una eina bàsica de la política fiscal i tributària, i una de les principals fonts d'ingressos municipals, que permeten portar a terme les actuacions que es consideren fer.

4. Línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici de 2022
Les línies fonamentals del pressupost han de contenir les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les mesures d'ingressos i de despeses en què es basen, i han de donar informació sobre els ingressos i despeses continguts al projecte de pressupost.

5. Marc pressupostari 2022-2024
El marc pressupostari s'elabora en compliment de l'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Constitueix la referència pressupostària pels propers tres anys, i ha de servir com a marc per a la futura elaboració d'uns pressupostos anuals coherents amb els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic.