Planejament General Vigent

Acció de govern
Plans i normes d'urbanisme
Modificacions dels plans i programes i la informació econòmica, geogràfica i urbanística utilitzada. Memòria del Pla General i Modificacions puntuals del PGMOS.
Fonts
  • Urbanisme T-3
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.4
  • Planejament General Vigent