Plans territorials parcials

Acció de govern
Plans i normes d'urbanisme
Els plans directors territorials, els plans territorials sectorials, els plans directors urbanístics.
Fonts
  • Urbanisme T-3
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.4
  • Plans territorials parcials