Les licitacions de contractes

Contractació pública, convenis i subvencions
Contractes
La informació sobre les licitacions en tràmit, que ha de comprendre com a mínim el tipus de contracte, el seu objecte, el contingut econòmic, els plecs de clàusules administratives i les condicions d'execució. Els contractes subscrits, amb la indicació de l'objecte, l'import de la licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat per a contractar i la identitat de l'adjudicatari, la durada, el nombre de licitadors, els criteris d'adjudicació, el quadre comparatiu d'ofertes i les puntuacions respectives, i també els acords.
Fonts
  • Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1b; 13.1d
  • Les licitacions de contractes