Convenis subscrits per l'Ajuntament

Contractació pública, convenis i subvencions
Convenis
Convenis vigents, amb la indicació de la data, les parts que els signen, l'objecte, els drets i les obligacions de qualsevol mena que generin i el període de vigència.
Fonts
  • Transparència
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 14.2a
  • Convenis subscrits per l'Ajuntament