PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

En data 2 de novembre de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment per segona vegada el document.  L'edicte s'ha publicat al BOPB el 15 de desembre de 2020. El document estarà en exposició pública fins el 15 de gener de 2021.

Darrera actualització: 18/01/2023

 • Edicte segona aprovació inicial

  Edicte ampliació del període d'informació pública

  Edicte (primera aprovació inicial)

  Resum comprensiu

  A - Memòria

  B - Normativa

  C - Catàleg

  1 Arquitectura Agrícola AA

  2 Arquitectura Funerària AF

  3 Arquitectura Industrial AI

  4 Comerços emblemàtics AC

  5 Despatxos D

  6 Arquitectura de Defensa AD

  7 Arquitectura Pública Representativa AP R

  8 Arquitectura Religiosa AR

  9 Arquitectura Residencial Rural ARR

  10 Arquitectura Residencial Urbana Blocs ARU B

  11 Arquitectura Residencial Urbana Aïllada ARU A

  12 Arquitectura Residencial Urbana Mitgeres ARU M

  13 Obres Enginyeria OE

  14 Elements Singulars S

  15 Ambients AM

  2a Patrimoni arqueològic i paleontològic (Volum 1/2)

  2b Patrimoni arqueològic i paleontològic (Volum 2/2)

  3a Patrimoni natural (Volum 1/2)

  3b Patrimoni natural (Volum 2/2)

  4. Patrimoni sociocultural i etnològic (BSE)

  D - Llistat General

  E - Llistat detallat de béns catalogats

  F - Avaluació econòmica

  G - Pla d'actuació

  H - Document ambiental estratègic

  I – Plànols

 • La documentació facilitada referent a les figures de planejament en exposició pública és un extracte de la documentació oficial. La documentació completa és consultable a la Unitat de Registre i Informació Urbanística, carrer del Sol num.1, 3ra. planta (Horari de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres)