PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 Web
          

OFICINA D'ENTITATS I VOLUNTARIAT

Normativa

normativarefPer al seu bon funcionament, les entitats han de complir un seguit de normes i lleis.

A continuació presentem un recull de la principal normativa de referència:

Llei 4/2008 del Llibre III del Codi Civil de Catalunya

La llei 4/2008, de 24 d’abril del llibre III del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques determina el funcionament de les associacions i fundacions.

Entre d’altres qüestions, determina la composició, funcionament i competències de l’òrgan de govern i de l’Assemblea general. A més, és la normativa de capçalera si es vol constituir una entitat, redactar els seus estatuts i regular el seu funcionament intern.

 

Llei del Voluntariat

Des del passat 23 de juliol, a Catalunya disposem d’una Llei pròpia del Voluntariat, la qual regula el model català del voluntariat, definint que s’entén per persona voluntària i quin és el marc legal que empara la tasca que desenvolupa.

La nova normativa també estableix quins són els drets i deures de la persona que duu a terme la tasca voluntària, així com els de l’entitat amb qui té aquesta relació de voluntariat.

 

Llei de protecció de dades

Una altra normativa a tenir en compte part de les entitats és la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Aquesta llei té per objectiu garantir i protegir el dret de tota persona física a exercir un control efectiu sobre les seves dades personals, i obliga a totes les persones jurídiques.

Per tant, totes les entitats que disposen de dades personals de persones físiques(treballadors, voluntariat, socis i sòcies, etc.), estan sotmeses a la LOPD i tenen que vetllar pel seu compliment.

 

Llei de transparència

Actualment, totes les entitats han de complir amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquesta normativa estableix quina informació ha de publicar cada entitat i també preveu com s’ha de publicar aquesta informació, essent requisits fonamentals que aquesta sigui accessible, clara i comprensible, i que es publiqui en format electrònic i gratuït per als usuaris.

 

Llei General de Subvencions

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, té per objecte la regulació del règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques.

 

Altres normes a tenir en compte

A banda de les normatives esmentades, existeixen unes legislacions pròpies de cada àmbit d’actuació, les quals, s’han de tenir en compte en funció de l’àmbit d’actuació i característiques pròpies de cada entitat.

A continuació posarem alguns exemples:

Més enllà d’aquesta normativa bàsica, al següent link, trobareu les novetats jurídiques que afecten a les entitats així com articles d’interès al respecte que ajuden a entendre millor l’aplicació de les normatives: http://xarxanet.org/noticies/juridic

Podeu accedir també al portal jurídic de Catalunya que ofereix el dret vigent a Catalunya, a l'estat espanyol, a Europa i un seguit de serveis d’informació que en faciliten la consulta.

 

 

També et pot interessar...