PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

Què és la mediació?

Què és la mediació?

La mediació és una metodologia de gestió pacífica dels conflictes, que treballa per resoldre'ls, des de models cooperatius i no adversarials.

A través de la mediació, les persones en conflicte miren de trobar la solució més satisfactòria a les seves diferències, amb l'ajut d'un/a professional imparcial.

En definitiva, la mediació és un instrument que l'Ajuntament de Sabadell posa a l'abast de la ciutadania, amb el propòsit de facilitar l'abordatge dels conflictes de convivència, de manera dialogada, responsable i cívica.

Característiques

La mediació fa possible que participeu de manera activa, responsable i compromesa en la resolució dels propis conflictes.

Lluny de delegar el conflicte a una autoritat aliena, la mediació creu en la vostra capacitat de decidir i solucionar els problemes des de la reflexió, el respecte, el diàleg i la cooperació.

La mediació és voluntària

La mediació només és possible si hi ha la voluntat de comprendre el conflicte des de tots els punts de vista; d'escoltar l'altre i de treballar en la recerca de solucions òptimes per a tots. La voluntarietat afecta tant les parts en conflicte com la persona mediadora i està latent al llarg de tot el procés. Això significa que us podeu acollir a una mediació i, lliurement, en qualsevol moment, desistir de continuar. Igualment, la persona mediadora pot finalitzar el procés de mediació si les circumstàncies del cas així ho aconsellen.

La mediació és imparcial

La imparcialitat de la mediació es refereix tant al desenvolupament del procés de mediació com a la persona mediadora, que ha de facilitar la vostra participació i garantir la igualtat i l'equilibri entre les parts, sense decantar-se per cap.

La mediació és confidencial

La llei 15/2009, de mediació en l'àmbit del dret privat, estableix que totes les persones que intervenen en un procediment de mediació estan subjectes a la confidencialitat. Això vol dir que tant la persona mediadora com les parts tenen l'obligació de no revelar cap informació que es conegui en una sessió de mediació. Igualment el mediador/a no pot actuar com a testimoni en un procés judicial. Només en el cas que la persona mediadora obtingui informacions que revelin l'existència de fets delictius o d'una amenaça per la vida o la integritat física o psíquica d'una persona, n'haurà d'informar les autoritats judicials.

La persona mediadora

Els mediadors i mediadores professionals som tècnics de l'àmbit social i jurídic, amb formació específica en mediació i resolució de conflictes.

Què fem?

 • La nostra feina és facilitar que, davant d'una situació de conflicte, pugueu elaborar solucions beneficioses i viables, mitjançant el diàleg.
 • Algunes de les nostres funcions consisteixen a:
 • Restablir la comunicació entre les parts i possibilitar un diàleg positiu.
 • Reformular el conflicte, incloent-hi els diferents interessos i punts de vista.
 • Afavorir la gestió de les emocions que provoca el conflicte.
 • Garantir, des de la nostra imparcialitat, que els acords són òptims per a totes les parts afectades.

Què no fem?

 • Els mediadors no tenim cap poder de decisió sobre el conflicte: no jutgem la situació ni decidim com cal resoldre-la. Això vol dir que no cercem proves o testimonis, ni establim quina de les parts té o no la raó.

Avantatges de la mediació

 • Frena i rebaixa l'escalada del conflicte

La mediació introdueix la reflexió i la gestió de les emocions en el procés d'abordatge dels conflictes i trenca així les dinàmiques de confrontació que provoquen i acceleren la seva escalada.

 • No hi ha guanyadors ni perdedors

La mediació treballa des d'una perspectiva cooperativa i no adversarial. Això significa que la solució al conflicte només podrà ser aquella que millor reculli els interessos i necessitats de totes les parts.

 • No malmet les relacions personals

La mediació cerca el restabliment de la comunicació i la comprensió dels diferents interessos i punts de vista, de manera que la relació entre les parts no es malmet i, en moltes ocasions, millora.

 • La mediació garanteix l'acompliment dels acords

Com que són les persones afectades les que decideixen com cal resoldre el problema, les solucions s'ajusten a les seves necessitats i interessos concrets i, així, el compromís amb l'acompliment dels acords és major.

 • És més ràpida que altres vies de resolució de conflictes
 • És gratuïta

L'Ajuntament ofereix la mediació en el marc de la xarxa de recursos municipals.

Quins conflictes

Problemàtiques a l'àmbit veïnal:

 • Sorolls
 • Obres: accessibilitat (rampes; ascensors...)
 • Rehabilitació i manteniment de les finques
 • Parets mitgeres
 • Humitats
 • Higiene - salubritat: escales; patis; celoberts...
 • Animals de companyia
 • Malentesos - baralles entre les parts
 • Aires condicionats
 • Aparcaments; guals
 • Altres

Problemàtiques a l'àmbit familiar:

 • Conflictes de convivència entre pares, fills, avis, altres familiars
 • Desacords per la cura de persones dependents
 • Conflictes associats al compliment dels plans de parentalitat
 • Conflictes com a conseqüència de processos de separació i divorci (tramitació al Centre de Mediació de Dret Privat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya)
 • Altres

Problemàtiques a l'àmbit escolar:

 • Entre alumnes (dintre o fora del mateix centre)
 • Entre famílies d'alumnes
 • Entre alumnes que són de diferents centres educatius
 • Entre membres de l'AMPA
 • Entre famílies i l'AMPA
 • I qualsevol altre conflicte a petició del centre educatiu
 • Intervencions especialitzades de mediació en problemàtiques d'assetjament escolar (bullying)

Problemàtiques a les escales de veïns i veïnes:

 • Manca d'organització i bon funcionament de la comunitat
 • Desacords respecte l'organització i funcionament de la comunitat
 • Desacords per la gestió administrativa i econòmica de la finca
 • Desacords relatius als usos dels espais comuns (patis, terrats, etc)
 • Rehabilitació i manteniment de les finques
 • Manteniment i neteja de l'escala
 • Conflictes entre veïns i veïnes
 • Altres

Qualsevol petició d'atenció d'un conflicte està subjecte a valoració tècnica per part de l'equip de Sabadell Mediació. Per preservar el principi d'imparcialitat, no abordem conflictes en què l'Ajuntament és part. En aquests casos us podeu dirigir al Síndic de Greuges.

Carta de serveis

 • Processos formals de mediació en els diferents àmbits de la convivència ciutadana (familiars, veïnals, escolars, associatius, etc.)

Gestió directa dels conflictes a través d'un procés formal de mediació conduit pels professionals del Servei. Les intervencions es fan a dos nivells:

- Entrevistes individuals d'anàlisi i orientació: Són sessions individuals de treball que tenen per objecte ajudar-vos a analitzar la vostra situació de conflicte i avaluar opcions viables de solució.

- Taules de diàleg: Són sessions de treball que tenen per objecte facilitar el diàleg entre totes les parts afectades per una situació de conflicte, per tal de cercar solucions de consens, satisfatòries per tots.

 • Intervencions especialitzades de mediació en assetjament escolar (Bullying)

La nostra intervenció es basa en els models de la mediació reparadora, les pràctiques restauratives i el model de no inculpació de Maines i Robinson. És una intervenció integral, que incorpora a les víctima/es i l'agressor/s, però també al grup classe, les famílies i el centre educatiu. S'intervé a diferents nivells: Sensibilització, intervenció directa en el cas, seguiment posterior a la intervenció i prevenció. El centre educatiu és el que ha de sol·licitar expressament la intervenció.

 • Intervencions especialitzades de mediació a les comunitats de veïns

Són accions que, adreçades de manera específica a les comunitats de veïns i veïnes, tenen per objecte millorar la seva organització i funcionament. Comprenen accions informatives i d'assessorament; accions de suport a la convivència, l'organització i gestió de la comunitat; d'acompanyament en la presa de decisions i accions de caràcter formatiu.

 • Servei d'Informació Mediadora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya - SIM

Com a centre adscrit al registre del Centre de Mediació de Dret Privat, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en el Servei de Mediació Comunitària us informarem sobre com us podeu acollir a una mediació, pel que fa a processos de separació i divorci, i tramitarem la vostra sol·licitud al Centre de Mediació.

 • Tallers formatius de divulgació i sensibilització en la cultura de la mediació

Tallers de caràcter pedagògic i de sensibilització que tenen per objecte la formació i capacitació en habilitats socioafectives, comunicatives i de gestió positiva del conflicte.

DESCARREGA EL DOCUMENT

Marc Normatiu

 • Legislació Europea

Recomanació núm. (98) 1, recomana als governs dels Estats membres a instituir o promoure la mediació familiar.

Directiva 2008/52/CE del Parlament Europeu i del Consell d'Europa, del 21 de maig de 2008, sobre certs aspectes de la mediació en assumptes civils i mercantils.

Llibre verd de la mediació (Brussel·les 19/04/2002) document publicat per la Comissió Europea.

Codi de Conducta Europeu per a mediadors, publicat per la Comissió Europea al juliol del 2004.

 • Legislació Estatal

Llei 15/2005, de 8 de juliol que modifica el Codi Civil i la Llei d'Enjudiciament Civil en matèria de separació i divorci.

Llei 5/2012 de mediació en assumptes civils i mercantils

Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, ofereix la possibilitat que el menor participi en processos de conciliació i reparació del dany.

 • Legislació Catalana

Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat.

Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

Enllaços i adreces d'interès

ENLLAÇOS

 • Diputació de Barcelona. Àrea d'Igualtat i Ciutadania. Programa de mediació ciutadana.
 • Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
 • Mediació i reparació penal. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
 • Mediació penal en l'àmbit juvenil. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
 • Llibre Blanc de la Mediació

ADRECES I TELÈFONS D'INTERÈS

 • Ajuntament de Sabadell

Pl. de Sant Roc, 1. 08201 Sabadell

Tel. 93 745 31 00

http://www.sabadell.cat

 • Servei de Participació

Pl. de Sant Roc, 1. 08201 Sabadell

Tel. 93 745 31 00

http://www.sabadell.cat/ca/viure-a-sabadell/participacioarticle

 • Informació ciutadana

Tel. 010

 • Oficina Local d'Habitatge

C. de Blasco de Garay, 17. 08202 Sabadell

Tel. 93 745 79 10

http://www.habitatgesabadell.cat

 • Pla de Barris

C. del Sol, 1, 1r. 08201 Sabadell

Tel. 93 745 31 65

 • Sabadell Atenció Ciutadana d'Urbanisme

C. del Sol, 1, 3r. 08201 Sabadell

Tel. 93 745 31 79

Altres organismes:

Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell o Comarca

C. de Narcís Giralt, 50. 08202 Sabadell

Tel. 93 725 09 24

http://www.cpropietatsbd.com

Delegació d'Hisenda

C. de Riego, 143. 08202 Sabadell

Tel. 93 745 17 10- 901 33 55 33

http://www.agenciatributaria.es

Registre de la Propietat núm. 1-3-4: Alfons XIII, 31, 2n 08202 Sabadell

Tel. 93 725 86 00 (registre núm. 1)

Tel. 93 745 74 60 (registre núm. 3)

Tel. 93 745 75 08 (registre núm. 4)

núm. 2

C. de Sant Feliu, 10, 1r 08201 Sabadell

Tel. 93 715 52 37 núm. 6: C. de Sant Pau, 46. 08201 Sabadell

Tel. 93 715 52 32

Servei d'Orientació Jurídica a Sabadell (SOJ)

Avinguda de Francesc Macià, 34, 1r (Edifici Jutjats) 08206 Sabadell

Tel. 93 723 49 49

http://www.gencat.cat

Contacte amb mediació

SABADELL MEDIACIÓ Edifici Consistorial Plaça Sant Roc, 1 08201 Sabadell Com arribar? MAPA Telf.: 937453172 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Mediació ciutadana i comunitària

La mediació ciutadana i comunitària s'ocupa de totes les problemàtiques que planteja el dia a dia de les persones que viuen i conviuen al mateix barri, carrer o edifici; i en general, als conflictes que generen la mateixa convivència i la vida en societat.

Problemàtiques derivades de la convivència ciutadana:

 • Sorolls
 • Obres: Accessibilitat (rampes; ascensors...)
 • Rehabilitació i manteniment de les finques
 • Parets mitgeres
 • Molèsties d'execució d'obres
 • Humitats Higiene - salubritat: escales; patis comunitaris; celoberts
 • Animals de companyia
 • Malentesos - baralles entre les parts
 • Aires condicionats
 • Aparcaments; guals
 • Molèsties per exercici d'una activitat
 • Altres: arbres, llindars, antenes, etc.

Al Servei de Mediació us ajudarem a gestionar aquestes situacions i a cercar solucions, mirant de no malmetre la convivència futura. Per tal de preservar el principi legal d'imparcialitat, en el Servei de Mediació no abordem conflictes en què l'Ajuntament és part. En aquest sentit, dins l'àmbit municipal, compteu amb la figura del Sindic de Greuges. Des del Servei us oferim dos tipus de procediments:

Sessions d'orientació i anàlisi

Són sessions de treball en les quals, conjuntament amb vosaltres, mirarem d'analitzar el problema; clarificar els vostres interessos; gestionar les emocions que us genera el conflicte; obtenir, si escau, informació objectiva i normativa i avaluar quines són les opcions de solució més útils i viables a la vostra problemàtica.

Taules de diàleg

Quan, per resoldre la situació conflictiva, us calgui posar-vos d'acord i prendre decisions amb altres persones, podeu fer ús de les taules de diàleg.

Les taules de diàleg són sessions de treball conduïdes per una persona mediadora i en què participen totes les parts implicades amb l'objectiu de trobar solucions òptimes i consensuades per tots i totes.

Informacions útils

Diputació de Barcelona. Programa de Mediació Ciutadana

LLei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat

També et pot interessar...