Introducció

L'Ajuntament de Sabadell s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016..

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web Ajuntament de Sabadell, excloent els continguts incrustats provinents d'altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:
 1. Falta de conformitat amb Reial decret 1112/2018

  1. Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica [requisit número 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contingut no textual].
  2. En alguna pàgina la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text [requisit número 9.1.3.1 de la UNE-EN 301549:2022 D'informació i relacions].
  3. Alguna pàgina no té definida per programa almenys una seqüència correcta de lectura [requisit número 9.1.3.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Seqüència significativa].
  4. En alguna pàgina s'ha utilitzat el color com a únic mig visual per a transmetre informació, indicar una acció, provocar una resposta o distingir un element visual [requisit número 9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Ús del color].
  5. En alguna pàgina la relació de contrast en text podria no ser d'almenys 4.5:1 [requisit número 9.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contrast mínim].
  6. En alguna pàgina el contingut pot perdre funcionalitat o informació en ampliar el contingut [requisit número 9.1.4.10 de la norma UNE-EN 301549:2022. Reajustament del text].
  7. En alguna pàgina el contrast dels components d'interfície d'usuari i d'objectes gràfics podria no arribar al 3:1 amb els colors adjacents [requisit número 9.1.4.11 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contrast no textual].
  8. En alguna pàgina alguns elements no tenen el focus del teclat [requisit número 9.2.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Teclat].
  9. De manera puntual alguna informació en moviment automàtic no disposa de controls per a pausar, controlar o ocultar la informació [requisit número 9.2.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Posar en pausa, detenir, ocultar].
  10. En alguna pàgina no existeix el mecanisme per a ometre blocs de contingut que es repeteixen en diverses pàgines [requisit número 9.2.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Evitar blocs].
  11. En algun document la navegació seqüencial mitjançant el teclat podria no tenir un ordre consistent [requisit número 9.2.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Ordre del focus].
  12. De manera puntual algun enllaç podria no tenir definit el propòsit específic de manera textual [requisit número 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022 Propòsit dels enllaços].
  13. La ubicació del focus no és sempre visible quan es navega amb teclat [requisit número 9.2.4.7 de la norma UNE-EN 301549:2022 Focus visible].
  14. Es van trobar operacions que requereixen gestos o selecció multipunt per a realitzar-se [requisit número 9.2.5.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Gestos amb el punter].
  15. De manera puntual algunes etiquetes que acompanyen als controls no tenen el mateix nom [requisit número 9.2.5.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Inclusió de l'etiqueta en el nom].
  16. Hi ha continguts o frases dins de la pàgina l'idioma de la qual no pot determinar-se per programa [requisit número 9.3.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Idioma de les parts].
  17. En alguna pàgina els components d'interfície d'usuari com a elements de formulari, enllaços i components generats per script no segueixen l'estructura recomanada per les pautes d'accessibilitat [requisit número 9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Nom, funció, valor].
  18. En alguna pàgina els missatges d'estat podrien no estar determinats mitjançant programació a través de funcions o propietats [requisit número 9.4.1.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Missatges d'estat].
  19. Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica [requisit número 10.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contingut no textual].
  20. Pot haver-hi documentació subministrada pels serveis de suport que no estigui en un format accessible [requisit número 12.2.4 de la norma UNE-EN 301549:2022 Documentació accessible].
 2. Càrrega desproporcionada

  1. No aplica.
 3. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

  1. Poden existir arxius d'ofimàtica en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. Encara que s'ha procurat que la majoria d'ells sí que ho compleixin.
  2. Pot haver-hi continguts de tercers que no estiguin desenvolupats per l'Ajuntament de Sabadell o que no estiguin sota el seu control, com per exemple, arxius ofimàtics.
  3. Poden existir arxius pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el dia 09/05/2024.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per Everycode el dia 01/05/2024.

Última revisió de la declaració: 09/05/2024

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a de l'RD 1112/2018) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

Per a aquestes comunicacions té disponible aquests canals de comunicació:

D'acord amb l'article 10.2.b del RD 1112/2018, també pot presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018.
 • Una sol·licitud d'informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que s'estableix per l'article 3, apartat 4.
  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d'informació accessible, s'ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

Les sol·licituds d'informació accessible i queixes es poden presentar a través de Instància general, així com de la resta d'opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d'informació accessible seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat de l'Ajuntament de Sabadell.

Procediment de reclamació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada través de  Instància general d'Ajuntament de Sabadell, així com en la resta d'opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat de l'Ajuntament de Sabadell.

Contingut opcional

L'Ajuntament de Sabadell ha incorporat al seu lloc web la plataforma d'accessibilitat web universal inSuit. Un servei que millora de manera automàtica l'accessibilitat i la usabilitat de la pàgina web, fent-la més accessible i inclusiva.

Per a activar la plataforma inSuit en la web de l'Ajuntament de Sabadell: cal activar la pestanya de inSuit inserida en el costat esquerre (EINES D'ACCESSIBILITAT).

ACC

 

L'usuari rebrà des de la web les ajudes tècniques que li permetran navegar de manera adaptada a les seves necessitats i preferències.

Ajudes tècniques de inSuit

Navegació amb teclat

Dirigida a:

Persones invidents. Permet escoltar una locució del contingut de la pàgina i navegar amb el teclat utilitzant balises numèriques.

Navegació per a visió reduïda

Dirigida a:

Persones amb visió reduïda. Permet magnificar el contingut de les pàgines, ajustar contrastos i facilitar la lectura a persones amb dislèxia.

Comandos de veu

Dirigida a:

Persones amb discapacitat motriu. Accés a tot el contingut de la pàgina a través de senzills comandos de veu.

Navegació amb Sons

Dirigida a:

Persones amb discapacitat motriu que tenen afectada la parla. Permet la navegació emetent qualsevol tipus de sons, mitjançant un escombratge de les opcions disponibles.

Navegació amb Polsador

Dirigida a:

Persones amb discapacitat motriu severa. Navegació utilitzant qualsevol tecla del teclat com un únic polsador, mitjançant un escombratge de les opcions disponibles.

Navegació senzilla amb botons

Dirigida a:

Persones amb discapacitat cognitiva i persones majors. Navegació senzilla mitjançant el ratolí amb elements visuals destacats i botons virtuals.

Navegació senzilla amb text gran

Dirigida a:

Persones majors o amb poques competències digitals. Navegació utilitzant el ratolí que permet augmentar la grandària del punter, ressaltar enllaços, canviar el contrast del color, fer zoom sobre el contingut i l'estructura, canviar a una tipografia més llegible o especial per a dislèxia, i botons de conversió de text a veu en el contingut textual.

Aquestes són algunes de les ajudes que permeten a persones amb discapacitat accedir a tota la informació publicada en qualsevol format dins de la nostra web: PDFs, imatges, vídeos, àudios, taules, etc., a més de permetre emplenar formularis de manera accessible.